Miljöövervakning

Under miljöövervakning finns övergripande information om miljön och naturen i Älvsbyns kommun.

Kommunen är ansvarig för miljöövervakningen av utomhusluften. Det innebär att regelbundet kontrollera att luften inte är alltför hälsofarlig att andas. Hur det står till med luften i Älvsbyns kommun kan du läsa mer om under Luftföroreningar.

Både det lokala och det globala klimatet värms upp i snabb takt. Kanske snabbare än vad både vi människor och andra arter hinner med att anpassa oss till. Lokal energianvändning och vilka växthusgasutsläpp som sker innanför kommunens gränser kan du läsa mer om under Energi och klimat.

Miljötillståndet i våra sjöar och vattendrag är inte alltid tillräckligt bra. Det finns sjöar som är övergödda, många vattendrag är kraftigt ombyggda sedan flottningstiden, olämpligt utformade vägtrummor kan hindra djur från att ta sig fram och att kunna föröka sig och dessutom förekommer fortfarande problem med miljögifter i vatten. Vatten kan även utgöra en direkt fara för människors liv och egendom som när älven svämmar över. Du kan läsa mer om vattnet i kommunen under Sjöar, vattendrag och grundvatten.

Några ur miljöperspektiv särskilt viktiga arter som förekommer i Älvsbyns kommun är utter och flodpärlmussla. Uttern var tidigare nästan helt utrotad i Sverige till följd av miljögifter men har på senare år gjort en dramatisk comeback. Flodpärlmusslan är en starkt utrotningshotad art som lever i älvar och är beroende av tillgång på de vandrande fiskarterna lax och öring för att kunna föröka sig. En annan hotad art som många älvsbybor är bekanta med är bläsänder som ofta tillbringar somrarna i dammen i Lomtjärnsparken. Du kan läsa mer om utrotningshotade arter i kommunen under Biologisk mångfald.

Det pågående, globala massutdöendet av arter och den kraftiga reduceringen av den genetiska mångfalden bland både vilda och domesticerade arter är ett lika stort miljöproblem som klimatkrisen. En bidragande anledning till att vilda arter trängs undan är spridningen av invasiva främmande arter. Hur du känner igen invasiva främmande arter och vad du ska göra om du hittar sådana kan du läsa mer om under Invasiva främmande arter.

Älvsbyns kommun bidrar till att åtgärda problem och förbättra miljötillståndet i den lokala naturen. Det kan du läsa mer om under Naturvård.

Hur Älvsbyn ligger till jämfört med andra svenska kommuner när det gäller bland annat olika mått på hållbarhet kan du se på Kolada:
www.kolada.se/verktyg/jamforaren