Miljöövervakning

Pollen

Mätningen av pollen sker ett år i taget växelvis i kommunerna Älvsbyn, Luleå, Boden och Piteå. År 2020 mäts pollenhalten i Bodens kommun.

Resultatet av pollenmätningarna presenteras på en gemensam sida för hela Sverige:

Pollenrapporten.se (sidan drivs av Naturhistoriska riksmuseet)

Luftföroreningar

Kommunen är ansvarig för att varje år kontrollera att halterna av kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar i storleksfraktionerna PM10 och PM2,5, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluften inte överskrider de miljökvalitetsnormer som regeringen har fastställt för dessa ämnen. Miljökvalitetsnormerna finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Miljö- och byggkontorets rapport om luftkvaliteten i Älvsbyns kommun år 2019: Luftkvalitetsrapportering 2019 (pdf)

 

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter/IAS = djur- och växtarter som kommit till nya områden med människans hjälp, avsiktligt eller och oavsiktligt, och som sprider sig så mycket att de påverkar den biologiska mångfalden negativt. IAS utgör idag ett av de största hoten mot inhemska arter och ekosystem. Antal IAS och utbredning accelererar på grund av vårt ökande resande, global handel och klimatförändringen. Det finns idag både EU-lagstiftning och svenskt regelverk som innebär att ett antal IAS måste bekämpas av EU:s medlemsländer. I Norrbottens län ska vi bekämpa sju arter!

Växter: jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka samt smal vattenpest. Se pdf med bilder och information om de tre första växtarterna.

Däggdjur: bisam, mårdhund och kinesisk ullhandskrabba.

Läs mer:
www.lansstyrelsen.se/norrbotten/djur/invasiva-frammande-arter
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/

Senast uppdaterad 2020-08-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.