Naturvård

Behöver ni hjälp att söka LONA- eller LOVA-bidrag?

Har du eller din förening idéer om naturvårdsprojekt som ni skulle vilja genomföra och vill ha hjälp av kommunen att söka LONA- eller LOVA-bidrag? Även friluftslivsprojekt kan ibland räknas som naturvård. Kontakta då Erika Groth på samhällsbyggnadskontoret.

Aktuella naturvårdsprojekt som Älvsbyns kommun bedriver eller bidrar till

Älvsbyns kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att några av kommunens grönytor skulle omvandlas från klippta gräsmattor till blommande ängsmark för att gynna pollinerande insekter som bin och humlor. Detta utförs sedan dess i praktiken av Älvsbyns Fastigheter som sköter kommunens grönytor och parker. Läs mer här: Gräsmattor blir till blommande ängar.

Foto på kommunal ängsyta med skylt om att Gräsmattan får blomma.

Älvsbyns kommun bidrar till att rädda den hotade biologiska mångfalden genom att låta utvalda gräsytor blomma och ge mat åt pollinerande insekter. Foto: Erika Groth

Under 2019-2020 drev Älvsbyns kommun vattenvårdsprojektet ”Förbättrad fiskvandring i Korsträskbäcken” som finansierades med LOVA-bidrag. Uppföljning av resultatet pågår även under sommaren 2021.

Vatten i en å flödar genom ett gap i en damm och sedan genom ett stenigt parti mot en vägtrumma. På höger sida syns en rastplats med bord och sittplatser. Bortanför dammen är ån kantad av träd.

Nu kan fisk lättare vandra förbi dammen i Korsträskbäcken. Platsen ligger där Korsträskbäcken rinner under Nyvägen. Foto: Erika Groth

Älvsbyns kommun är medfinansiär till vattenvårdsprojektet Restoration of Nordic Boreal Rivers, ReBorN. Projektet går ut på att under åren 2016-2022 restaurera livsmiljöer för fisk och musslor i älvar som tidigare har rätats ut och rensats för att underlätta flottningen. I Älvsbyns kommun har Stockforsälven restaurerats inom projektet. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten är projektledare för ReBorN som är ett EU LIFE-projekt. Mer information om ReBorN finns på www.rebornlife.org och på länsstyrelsens hemsida.

Exempel på tidigare naturvårdsprojekt som Älvsbyns kommun har bidragit till

Under sommaren 2021 kunde barn kostnadsfritt hämta ut en påse med material och instruktioner för att bygga ett enkelt bihotell på Älvsbyns bibliotek. Projektet omfattade alla kommunala bibliotek i länet och arrangerades av Länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten i samarbete med Naturskyddsföreningen, Norrbottens museum och Länsstyrelsen Norrbotten.

År 2010 fick Älvsbyns kommun LONA-bidrag för att i samarbete med Storforsen Hotell skapa en naturstig i Storforsens naturreservat.

År 2006 fick Älvsbyns kommun LONA-bidrag för att i samarbete med Skogsstyrelsen iordningsställa för allmänheten ett skogsområde med höga naturvärden som är beläget på Bredselsbergets sydvästsluttning. Information om hur du hittar till besöksområdet på Bredselsberget finns på Visit Älvsbyn.

Under de senaste decennierna har Älvsbyns kommun även hjälpt olika föreningar som Jägarnas riksförbund, Petbergslidens intresseförening och Naturskyddsföreningen att söka LONA-bidrag för naturvårds- och friluftslivsprojekt.

Senast uppdaterad 2021-07-23

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.