Naturvård

Vill ni driva ett LONA-projekt?

Har du eller din förening idéer om naturvårdsprojekt som ni skulle vilja genomföra? Även friluftslivsprojekt kan ibland räknas som naturvård. Kommunen kan ansöka om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-bidrag) för projekt som drivs av andra aktörer än kommunen själv. Mer information om LONA-bidrag finns på Länsstyrelsens hemsida. Kontakta gärna LONA-handläggarna på Länsstyrelsen för att ta diskutera om ert projekt uppfyller kriterierna för LONA-bidrag och vad ansökan behöver innehålla innan ni lämnar in er ansökan.

Länk till LONA-information hos Länsstyrelsen Norrbotten

Ni initierar processen genom att registrera ett konto som initiativtagare i LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets hemsida som nås via Länsstyrelsens hemsida. Där skriver ni er LONA-ansökan. Kom ihåg att inkludera de obligatoriska bilagorna. När ni sedan skickar in er ansökan går den först till kommunen som, efter eventuell komplettering, beslutar om er ansökan ska skickas vidare till Länsstyrelsen. För att kommunen ska hinna ta ställning till ditt/ert ansökningsförslag behöver det komma in till kommunen minst två månader innan ansökan ska vara inlämnad till Länsstyrelsen.

Om ni vill att kommunen ska aktivt delta i projektet som exempelvis medfinansiär behöver ni kontakta kommunen i mycket god tid innan ansökan, helst ett år innan.

Om du är anställd på Älvsbyns kommun och ska skriva en LONA-ansökan för ett kommunalt LONA-projekt ska du inte registrera ett konto som initiativtagare utan istället kontakta miljöstrategen på samhällsbyggnadskontoret för att få ett konto som kommunhandläggare.

Naturvårdsverkets symbol ”LONA”

Aktuella naturvårdsprojekt som Älvsbyns kommun bedriver eller bidrar till

Älvsbyns kommun påbörjade sommaren 2022 arbetet med att anlägga en slåtteräng på 0,27 hektar på kommunal mark i Älvsbyns tätort genom sådd av ängsfrön och plantering av ängsblommor. Ängen kommer att slås årligen. Ängen ligger vid Östermalmsvägen-Garvargatan på Östermalm. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Projektet är ett samarbete mellan samhällsbyggnadskontoret och parkförvaltningen.

Älvsbyns kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att några av kommunens grönytor skulle omvandlas från klippta gräsmattor till blommande ängsmark för att gynna pollinerande insekter som bin och humlor. Detta utförs sedan dess i praktiken av parkförvaltningen som sköter kommunens grönytor och parker. Läs mer i nyhetsinlägget Gräsmattor blir till blommande ängar från 2021.

Foto på kommunal ängsyta med skylt om att Gräsmattan får blomma.

Älvsbyns kommun bidrar till att rädda den hotade biologiska mångfalden genom att låta utvalda gräsytor blomma och ge mat åt pollinerande insekter. Foto: Erika Groth 2021

Exempel på tidigare naturvårdsprojekt som Älvsbyns kommun har bedrivit eller bidragit till

Älvsbyns kommun var medfinansiär till vattenvårdsprojektet Restoration of Nordic Boreal Rivers, ReBorN. Projektet gick ut på att under åren 2016-2022 restaurera livsmiljöer för lax, flodpärlmussla och utter i älvar som tidigare har rätats ut och rensats för att underlätta flottningen. I Älvsbyns kommun har Stockforsälven restaurerats inom projektet. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten var projektledare för ReBorN. Mer information om ReBorN finns på www.rebornlife.org.

Under 2019-2020 drev Älvsbyns kommun vattenvårdsprojektet ”Förbättrad fiskvandring i Korsträskbäcken” som finansierades med LOVA-bidrag. Uppföljning av resultatet pågick även under sommaren 2021.

Vatten i en å flödar genom ett gap i en damm och sedan genom ett stenigt parti mot en vägtrumma. På höger sida syns en rastplats med bord och sittplatser. Bortanför dammen är ån kantad av träd.

Nu kan fisk lättare vandra förbi dammen i Korsträskbäcken. Platsen ligger där Korsträskbäcken rinner under Nyvägen. Foto: Erika Groth 2021

Under sommaren 2021 kunde barn kostnadsfritt hämta ut en påse med material och instruktioner för att bygga ett enkelt bihotell på Älvsbyns bibliotek. Projektet omfattade alla kommunala bibliotek i länet och arrangerades av Länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten i samarbete med Naturskyddsföreningen, Norrbottens museum och Länsstyrelsen Norrbotten.

År 2010 fick Älvsbyns kommun LONA-bidrag för att i samarbete med Storforsen Hotell skapa en naturstig i Storforsens naturreservat.

År 2006 fick Älvsbyns kommun LONA-bidrag för att i samarbete med Skogsstyrelsen iordningsställa för allmänheten ett skogsområde med höga naturvärden som är beläget på Bredselsbergets sydvästsluttning. Information om hur du hittar till besöksområdet på Bredselsberget finns på Visit Älvsbyn.

Naturvårdsverkets symbol "LONA".

Logotyp för Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA.

Kontakt

Kontakta miljöstrategen på samhällsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad 2023-03-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.