Anhörigstöd

Vid behov av information om Anhörigstöd, kontakta växeln 0929-170 00.

Socialtjänstlagen (SoL)

Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen (SoL) erbjuda stöd för att underlätta för de personer som stöttar eller vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Målet är att anhöriga ska känna att de får stöd samt att lägga grunden för en väl fungerande samverkan kring anhörigas stöd i framtiden. Nedan beskrivs vilka olika former av stöd och hjälp, som Älvsbyns kommun erbjuder dig som anhörig.

Stöd till anhöriga, Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen

Socialstyrelsen-anhörig; Anhörigstöd, Information till anhörig-, brukar- och patientorganisationer.

Definitioner; se Policy för anhörigstöd Policy för anhörigstöd

Anhörigstöd som service

Anhörigkonsulent – Enskilda samtal

Det finns möjlighet att få enskilda stödsamtal med anhörigkonsulenten. Samtalet fokuseras på dina behov av stöd som anhörig och vi har fokus på dig och din situation.

Anhörigträffar

Att vara anhörig till någon som drabbats av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan innebära många och stora förändringar i livet. Det kan kännas väldigt ensamt  att vara anhörig. Att delta i en anhöriggrupp ger stöd och gemenskap med andra i en liknande situation. Vi startar anhöriggrupper allt efter intresse och behov. Kontakta anhörigkonsulenten.

Senior- och anhörigträffar med social gemenskap, udda veckor på onsdag eftermiddagar på Fluxen.

Anhörigstöd som bistånd

Personer som själv inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ansöka om hjälp enligt SoL för att uppnå skälig levnadsnivå. Kontakta biståndshandläggare för ansökan om insatser.

Hemtjänst

Den närstående kan erhålla insatser i hemmet som blir ett indirekt stöd för den anhörige. Till exempel hjälp med den personliga omvårdnaden av din närstående eller insatser för hemmets skötsel.

Avlastning i hemmet

Avlastning i hemmet kan ansökas av anhörig till närstående som lever i hushållsgemenskap och som har omfattande behov av stöd och omsorg. Avlastningen ges i den enskildes hem och utförs av hemtjänstens personal. Syftet är att ge den anhörige möjlighet till egen tid eller egna aktiviteter som upplevs som avlastande. Ansökan görs hos biståndshandläggaren.

Beviljas avlastning, görs en genomförandeplan tillsammans med anhörig. Den anhörige har möjlighet att påverka när och hur avlastningen ska ske i samband med upprättande av genomförandeplan.  Samtycke av den närstående krävs.

Avgiftsfri avlösning i hemmet

För att insatsen ska vara avgiftsfri ska den uppnå max 10 timmar/månad med max 4 timmar  per tillfälle och förläggas under dagtid, vardagar.  Den närstående ska ha ett omfattande omsorgsbehov som inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser eller punktinsatser. Insatsen är till för att avlösa den anhöriga och möjliggöra egen tid.

Växelvis korttidsvistelse som avlastning

När närstående har ett stort omsorgsbehov, dygnet runt, och avlastning inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser och behovet av avlastning är återkommande kan växelvård beviljas. Den anhörige som ger stöd och omsorg kan ha behov av rekreation under en tid, till exempel för en resa. Det finns då möjlighet att ansöka om avlastning genom korttidsvistelse.  Ansökan görs hos biståndshandläggaren. Växelvård ges på korttidsboende.

Dagverksamhet Fluxen som avlastning

Dagverksamheten riktar sig till äldre personer. Syftet är att skapa en meningsfull dag med både gemenskap och stimulans, musik och samtidigt kan den anhörige få avlastning. Ansökan görs hos biståndshandläggaren och utgångspunkten är att man bor i eget boende. Dagverksamheten Fluxen har öppet för alla, tisdagar mellan klockan 13:00-15:00.

Dagverksamhet Tärnan som avlastning

Dagverksamhet riktar sig till personer med mild eller måttlig demenssjukdom. Här skapar vi en meningsfull dag med både gemenskap och stimulans och samtidigt får den anhöriga avlastning. Ansökan görs hos biståndshandläggaren och utgångspunkten är att man bor i eget boende.

Trygghetslarm; Ansökan om trygghetslarm görs hos biståndshandläggaren.

Anställning som anhörigvårdare; Kontakta biståndshandläggaren.

Broschyrer om Anhörigstöd på finska; Omaistuki 2016  och på engelska; Support for Carers 2016

Broschyr om en må-bra aktivitet på Fluxen –  PÄRLAN 2016 

Länkar

Svenska: Din rätt till vård och omsorg

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20182/2016-5-5.pdf

Finska: Oikeutesi hoitoon ja hoivaan – Ohjeita vanhuksille

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20198/2016-5-16-finska.pdf

Meänkieli: Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon -Ohjeita vanhuksile

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20241/2016-6-28-meankieli.pdf

Nordsamiska: Du riekti dikšui ja fuolahussii – Ofelaš boarrásiidda

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20312/2016-8-23-nordsamiska.pdf

Ideella organisationer

Anhörigas Riksförbund  är en organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder eller diagnos hos den enskilde. Anhörigas Riksförbund vill väcka debatt och påverka i frågor som gäller anhöriga. Organisationen har ett callcenter dit du som anhörig kan vända dig. ”Handbok för anhöriga” på deras hemsida vänder sig till alla som söker information inom anhörigområdet. Se länk nedan.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är ett nationellt kunskapscentrum inom anhörigområdet och arbetar med att utveckla framtidens anhörigstöd. Se länk nedan.

Anhöriglinjen telefonnummer: 0200-23 95 00

Anhörigjouren

Alzheimerfonden

Attention

Demenscentrum

Demensförbundet

FMN Föräldraföreningen mot narkotika

NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa

Reumatikerförundet

Diabetesförbundet

Riksförbundet hjärt och lung

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental hälsa

Schizofreniförbundet

Shedo

SPES

Stroke- Riksförbundet

Sveriges fontänhus

Senast uppdaterad 2021-07-09

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.