Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för kvalitet och säkert i den verksamhet som en kommun bedriver enligt § 18 och 18 a i HSL. Ansvaret avser den vård och behandling som vårdtagare ges samt de krav som ställs på läkemedelshanteringen, dokumentation, anmälan av skador med mera i hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Åligganden

Upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det kvalitetssystem som ska finna. MAS utövar sitt ansvar genom att styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet.

Tillse

 • Att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs
 • Att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten
 • Att personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten

MAS har ej något primärt ansvar för den individuellt inriktade vården av enskilda patienter men kan ingripa i enskilda fall och bestämma över vård och behandling.

Verksamhetschefen svarar för att MAS får möjlighet att fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt, samt att de tillsammans ska fastställa former för fortlöpande samverkan och samråd som avser verksamhetens kvalitet och säkerhet. MAS ska vara resurs till verksamhetschefen när det gäller verksamhetens mål, policy, ramar, struktur, resultat och resursanvändning.

Vård och behandling

Ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Detta innebär att:

 • Tillse att det medicinska kravet på hög patientsäkerhet och god kvalitet uppfylls
 • Att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt
 • Att det finns rutiner för individuell vårdplanering
 • Att verksamhetens vårdpolicy följs
 • Vid behov gripa in i vård och omhändertagande av enskilda patienter om det är erforderligt för att patienten skall ges en god vård

I HSL ställs krav på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Krav ställs på att all hälso- och sjukvård skall omfattas av system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvaliteten i verksamheten. Syftet är att säkerställa att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses.

Verksamhetschefen ansvarar för att ta fram och fastställa ett ändamålsenligt kvalitetssystem som uppfyller vissa angivna krav. Det ska innehålla system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvalitet i verksamheten. Inom den kommunala hälso- och sjukvården åligger det MAS att biträda verksamhetschefen i detta arbete. MAS skall också biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera verksamhetens kvalitetssystem.

Socialnämnden skall ge direktiv och säkerställa att det i varje verksamhet finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem med organisation, resurser, rutiner och metoder som säkerställer kvaliteten i kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det åligger MAS att biträda nämnden i detta arbete.

MAS skall också vara resurs för socialnämnden i andra frågor som gäller kvalitet och säkerhet exempelvis genom att delta i:

 • Planering av kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet
 • Framtagning av kommunens hälso- och sjukvårdspolicy
 • Användningen av kommunens hälso- och sjukvårdsresurser och kompetens
 • Upphandling av hälso- och sjukvårdsresurser
 • Personalplanering och rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal
 • Planering av introduktion och kompetensutveckling av personalen

Omvårdnad

MAS ansvarar för att omvårdnadsfrågor löses på ett för patienten optimalt sätt.

Medicintekniska produkter

MAS ansvarar för medicintekniska produkter i kommunens hälso- och sjukvård. Bland annat genom att rutiner utfärdas för hur medicintekniska produkter skall hanteras och/eller kontrolleras, vad som gäller för upphandling, inköp, inventering och registrering, kontroll och service, samt handhavande och uppföljning och avvikelserapportering.

Samverkan mellan landsting och kommun

MAS ska säkerställa de särskilda krav som gäller för att strukturen för informationsöverföring och samverkan mellan landsting och kommun fungerar.

Läkarens ordination

MAS ansvarar för att patienten får den vård och behandling som läkaren förordnar om, läkarinsatser – diagnostisering, bedömning och ordination av adekvata behandlingsåtgärder samt kontinuerlig omprövning av åtgärder beträffande de patienter som omfattas av kommunens vårdansvar, till exempel genom att se till att det finns:

 • Organisatoriska förutsättningar så att läkarens ordinationer och anvisningar skall kunna följas inom kommunens ansvarsområde
 • Fortlöpande följa och kontrollera att läkarens ordinationer och anvisningar följs

Kontakt med läkare med flera

Ansvarar för att:

 • Det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
 • Avser både somatisk och psykisk vård. Landstinget ansvarar för att behovet av insatser av läkare eller annan specialistkompetent personal som inte finns i kommunens verksamhet tillgodoses
 • Upprätta rutiner och att de är kända för personalen
 • Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att bevaka att den enskilde patienten erhåller de vårdinsatser som kan erfordras samt att bevaka att de ordinationer som läkaren ger fullgörs på ett riktigt sätt

Läkemedelshantering

MAS ansvarar för att:

 • Rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och välfungerande
 • Har skyldighet att följa upp de rutiner som används i verksamheten samt att dessa tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård
 • Se till att det finns noggranna och detaljerade rutiner och att det finns skriftliga arbetsordningar för en säker och ändamålsenlig läkemedelshantering
 • Arbetsordningen ska omfatta rutiner för ordination, förvaring, uttag och iordningställande samt överlämnande av läkemedel

Dokumentation

MAS ansvarar för att:

 • Journaler förs i den omfattning som patientjournallagen föreskriver
 • Utfärda rutiner för hur journaler hanteras och förvaras, samt utarbetar rutiner för arkivvård, gallring och bevarande av patientjournaler och patientregister med mera
 • Utarbeta rutiner för att hälso- och sjukvårdssekretessen upprätthålls
 • Säkra och utarbeta rutiner för journalföringen och att de efterföljs i verksamheten
 • Särskilt beakta att omvårdnadsåtgärder inom hälso- och sjukvården journalförs

Delegering av arbetsuppgifter

MAS skall ansvara för att:

 • Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
 • Delegering får endast ske om det är förenligt med god och säker vård och om det är tillåtet enligt arbetsrätten
 • Delegering får ej ersätta en ändamålsenlig personalstruktur och att erforderlig kompetens finns för att meddela en god vård

Anmälan av skador enligt Lex Maria

MAS ansvarar för att:

 • Anmälan sker till den nämnd som har ledningen i kommunen för hälso- och sjukvårdsverksamhet om en patient utsätts för risk eller drabbats av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling
 • Utarbeta rutiner för att avvikelserapportering och Lex Maria anmälningar utförs
 • Anmäla till Socialstyrelsen Lex Maria händelser

Lagstöd

Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
Handbok med stöd för HSLF-FS 2016:40
Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1)
Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:14)
Medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1)
Patientsäkerhetsförordning (SFS 2010:1369)
Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659)

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.