Luftföroreningar

Luftföroreningar skadar människors hälsa, miljön, byggnader och material

Luftföroreningar leder till ökad sjuklighet i form av luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancersjukdomar samt ökar risken att dö i förtid. Luftföroreningar kan även påverka fosterutvecklingen.

Förutom försämrad hälsa leder luftföroreningar även till försurning, övergödning och skador på växter, material, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, statyer och fornlämningar. Även klimatet påverkas av luftföroreningar.

Kommunen kontrollerar varje år utomhusluftens kvalitet

Kommunen är ansvarig för att varje år kontrollera att halterna av de hälsofarliga luftföroreningarna kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly och partiklar i storleksfraktionerna PM10 och PM2,5 i utomhusluften inte överskrider de miljökvalitetsnormer som regeringen har fastställt för dessa ämnen. Kommunen kontrollerar även om miljömålen uppfylls för de av ämnena som riksdagen har preciserat nationella miljömål för.

Den årliga kontrollen utförs genom datormodellering av kvävedioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar (PM10) kompletterat med objektiv skattning av övriga luftföroreningar. Datormodelleringen har utförts för varje kalenderår sedan år 2014. Senaste luftmätningen i Älvsbyn utfördes januari-december år 2012. Då mättes halterna av partiklar (PM10), kvävedioxid och lättflyktiga kolväten (VOC) inklusive bensen i Älvsbyns tätort. Den näst senaste luftmätningen utfördes vintern 2003/2004. Då mättes halterna av sot, partiklar (PM10), kvävedioxid och lättflyktiga kolväten (VOC) inklusive bensen.

För kvävedioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar är vägtrafiken den största utsläppskällan. Bens(a)pyren kommer främst från eldning i villapannor och annan småskalig eldning. Eldning genererar även utsläpp av mycket små partiklar (PM2,5). Svaveldioxid och metaller kommer främst från tung industri som till exempel metallindustrin och skogsindustrin. Tung industri finns i länet, men inte i Älvsbyns kommun.

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs med god marginal, men miljömålet Frisk luft är svårare att uppnå

Under de senaste decennierna har luftkvaliteten i kommunen kraftigt förbättrats och Älvsbyn har numera relativt god luftkvalitet. Samtliga typer av luftföroreningar som kommunen kontrollerar följer sina miljökvalitetsnormer i Älvsbyns kommun. Däremot uppnåddes inte miljömålet för bensen i Älvsbyns tätort under ett par år innan pandemirestriktionerna ledde till minskad trafik. För bens(a)pyren uppnås sannolikt inte miljömålet i Älvsbyns kommun. Även mycket låga halter av luftföroreningar leder till försämrad hälsa hos befolkningen. Det är därför viktigt att fortsätta sträva efter att minska luftföroreningarna så mycket som möjligt, även om de juridiska miljökvalitetsnormerna uppfylls.

Restriktionerna i samband med covid-19-pandemin ledde till en minskning av vägtrafiken i Älvsbyns kommun. Det gjorde att luftkvaliteten i kommunen förbättrades. Halterna av kvävedioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar (PM10) minskade alla under pandemin.

Några viktiga anledningar till den generella förbättringen de senaste decennierna är bättre rening av trafikavgaser, att bensin numera är blyfri och att många villaägare har bytt ut sina pannor mot fjärrvärme, värmepumpar eller elradiatorer. Ett par negativa trender att se upp med är att antalet dieselbilar ökar och att vägfordon tenderar att bli allt tyngre. Dieselbilar släpper ut mycket kväveoxider, och halten kvävedioxid har ökat något i Älvsbyn under de senaste åren. Tyngre fordon leder till ökat väg- och däckslitage, vilket kan leda till högre partikelhalter.

Samhällsbyggnadskontorets rapport om luftkvaliteten i Älvsbyns kommun under år 2022: Luftkvalitérapportering 2022, Älvsbyns kommun (PDF)

Äldre rapporter finns publicerade hos SMHI i dataportalen för “Datavärdvärdskap för luftkvalitet”: www.smhi.se/datavardluft

Pollen

Den närmaste mätstationen för pollen finns i Piteå. Aktuell pollenprognos finns på pollenrapporten.se.

Kontakt

Kontakta miljöstrategen på samhällsbyggnadskontoret