Luftföroreningar

Kommunen är ansvarig för att varje år kontrollera att halterna av kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar i storleksfraktionerna PM10 och PM2,5, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluften inte överskrider de miljökvalitetsnormer som regeringen har fastställt för dessa ämnen. Miljökvalitetsnormerna finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Dessutom kontrollerar kommunen om miljömålen uppfylls för de av ämnena som riksdagen har preciserat nationella miljömål för.

Den årliga kontrollen utförs genom datormodellering av kvävedioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar (PM10) kompletterat med objektiv skattning av övriga luftföroreningar. Datormodelleringen har utförs för varje kalenderår från och med år 2014. Senaste luftmätningen i Älvsbyn utfördes januari-december år 2012. Då mättes halterna av partiklar (PM10), kvävedioxid och lättflyktiga kolväten (VOC) inklusive bensen i Älvsbyns tätort. Den näst senaste luftmätningen utfördes vintern 2003/2004. Då mättes halterna av sot, partiklar (PM10), kvävedioxid och lättflyktiga kolväten (VOC) inklusive bensen.

För kvävedioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar är vägtrafiken den största utsläppskällan. Bens(a)pyren kommer främst från eldning i villapannor och annan småskalig eldning. Svaveldioxid och metaller kommer främst från tung industri som till exempel metallindustrin och skogsindustrin. Tung industri finns i länet, men inte i kommunen.

Under de senaste decennierna har luftkvaliteten i kommunen kraftigt förbättrats och Älvsbyn har numera god luftkvalitet. Några viktiga anledningar till förbättringen är bättre rening av trafikavgaser, att bensin numera är blyfri och att många villaägare har bytt ut sina pannor mot fjärrvärme, värmepumpar eller elradiatorer. Ett par negativa trender att se upp med är att antalet dieselbilar ökar och att vägfordon tenderar att bli allt tyngre. Dieselbilar släpper ut mycket kväveoxider, och halten kvävedioxid har ökat något i Älvsbyn under de senaste åren. Tyngre fordon leder till ökat väg- och däckslitage, vilket kan leda till högre partikelhalter.

Samhällsbyggnadskontorets rapport om luftkvaliteten i Älvsbyns kommun under år 2020: Luftkvalitetsrapport 2020 (PDF)

Äldre rapporter finns publicerade hos SMHI i dataportalen för ”Datavärdvärdskap för luftkvalitet”: www.smhi.se/datavardluft

Pollen

Närmaste mätstation för pollen år 2021 är Piteå. Aktuell pollenprognos finns på pollenrapporten.se.

Senast uppdaterad 2021-08-17

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.