Kommunens ansvar

Vården av äldre och funktionshindrade i kommunerna omfattar såväl socialtjänstinsatser som hälso- och sjukvårdsinsatser enligt SoL och HSL samt personer med behov av särskilt stöd och service enligt LSS.

I hälso- och sjukvårdslagen 2 § formuleras målen för hälso- och sjukvården. Målet för hälso- och sjukvården är en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet skall ges företräde till vården.

I lagen preciseras att:

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Detta innebär att den skall vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet i vård och behandling, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan den enskilde och hälso- och sjukvårdpersonalen.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med den enskilde. Den boende skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står tillbuds.

Hälso- och sjukvårdsansvaret regleras förutom i HSL även i PSL och PSF. Dessutom finns föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.

Kommunens ansvar

Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret gäller de särskilda boendeformerna och omsorgen om de funktionshindrade som anges i 18 – 18 c § i HSL.

Socialnämnden skall svara för särskilda boendeformer och bostäder med särskild service till funktionshindrade i alla åldrar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. Ansvaret gäller såväl somatisk som psykiatrisk vård och inkluderar habilitering, rehabilitering och individuella hjälpmedel inklusive förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens. Ansvaret omfattar också omhändertagande av avlidna.

Landstingets ansvar

Läkarinsatser är landstingets ansvar.

Behandling av psykologer och psykoterapeuter som utförs i nära samarbete med läkare och avser specifika arbetsuppgifter inom psykiatrin ansvarar landstinget som tidigare för. Det är landstinget som skall tillgodose behovet av psykiatriska insatser enligt 3 § HSL utöver de insatser som kommunen ansvarar för.

Lagstöd

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Patientsäkerhetsförordningen
Patientsäkerhetslagen
Socialtjänstlagen, SoL

Senast uppdaterad 2021-07-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.