God man för ensamkommande barn

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan någon vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd här har rätt att få en god man enligt lag. Barnen placeras genom Migrationsverkets försorg i olika kommuner. Älvsbyns kommun har två boenden där pojkar mellan 13-17 blir placerade. På boendena finns personal som svarar för den dagliga omsorgen av ungdomarna vilket bland annat innefattar mat, städning, tvätt, ordningsregler, hjälp med läxläsning och fritidsaktiviteter. Det är överförmyndaren i Älvsbyns kommun, som efter ansökan från Migrationsverket, förordnar gode män för ensamkommande barn samt utövar tillsyn över de gode männen. En god man för ett ensamkommande barn företräder barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Gode mannen har i dessa frågor samma juridiska ställning som en förälder men ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden av barnet och har inte heller någon försörjningsplikt gentemot barnet. En god man ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till vid sin första tid i Sverige vilket innebär att gode mannen bland annat ska:

 • stödja barnet i kontakten med Migrationsverket och närvara vid asylutredningen
 • ansöka om aktuella bidrag (till exempel studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd)
 • se till att barnet har ett fungerande boende
 • se till att barnet får hälso- och sjukvård vid behov
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • se till att barnet, om det är möjligt, får kontakta sina föräldrar eller sin familj i hemlandet

Lämplig som god man

Den som ska utses ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.

Gode mannen bör därför:

 • behärska svenska i tal och skrift för att obehindrat kunna göra sig förstådd
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället, t.ex. om skola och sjukvård
 • ha erfarenhet av barn och ungdomar, gärna även från arbete med personer i utsatta situationer
 • intresse för olika kulturer och livsåskådningar
 • kunna sätta sig in i nya frågeställning, till exempel kring uppehållstillstånd

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska Arbete och Omsorgsutskottet anmäla behovet av att utse särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. I och med att rätten fattar beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet. Godmanskapet upphör också utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år. Redovisning av uppdraget görs till överförmyndaren. Arvode utgår för uppdraget och betalas ut av överförmyndaren.

Kontakt

Överförmyndarnämnd i samverkan Piteå och Älvsbyn.
Telefontid 10.00 – 12.00 vardagar, 0911-69 60 00.
ofn@pitea.se