Nedskräpning

Så här står det om nedskräpning i Miljöbalken, 15 kapitlet, 26 §: Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till.

Straffbestämmelserna finns i 29 kapitlet i Miljöbalken och lyder så här:

7 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.

7 a § Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig.