Värdegrund

Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för:

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

Dessa värden ska förmedlas och gestaltas av skolpersonal.

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”
(Lgr22*, kapitel 1: Skolans värdegrund och uppdrag)

Trygghetsteamet

Parkskolans trygghetsteam arbetar för trygghet och studiero genom att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda.

I trygghetsteamet ingår:

Ingela Engman, biträdande rektor

Maria Tjärnberg, skolkurator

Ann-Marie Notelid, skolsköterska

Carlos Veliz Welsch, trygghetspedagog

Linn Ölund, trygghetsvärd (föräldraledig t.o.m. januari 2025)

* Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22 gäller från höstterminen 2022.