Anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter

När behövs ansökan eller anmälan?

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamhetenen. I miljöprövningsförordningen och förordningen och miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller vilka som ska anmälas:

Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
Du kan även behöva göra anmälan vid ändringar i en verksamhet som redan har ett tillstånd eller vid efterbehandling av förorenade platser eller byggnader som kan medföra att föroreningar sprids.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i tre prövningsnivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är:

  • A-verksamheter – tillstånd ska sökas hos mark- och miljödomstolen
  • B-verksamheter – tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen
  • C-verksamheter – anmälan ska göras till Älvsbyns kommuns Miljö- och byggnämnd

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du gärna vända dig till kommunens miljöinspektörer för mer information.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Du får inte starta din verksamhet innan du fått ett tillstånd. Anmälan kan du göra på en särskild blankett eller utforma på annat sätt. För att handläggning av din anmälan ska gå snabbt och smidigt är det viktig att din anmälan innehåller de uppgifter, ritningar, och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Anmälan med handlingar skickar du i två exemplar till:

Älvsbyns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
942 85 Älvsbyn

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.