Modersmålsundervisning

Att läsa sitt modersmål är viktigt för elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet. Det ger ett redskap att djupare reflektera kring språk, kulturarv och värdegrund, vilket stödjer elevens identitetsutveckling.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Om en eller båda av elevens föräldrar har ett annat språk än svenska som modersmål och eleven använder språket i hemmet varje dag, samt har grundläggande kunskaper i språket, har eleven rätt att läsa modersmål. Deltagandet är frivilligt. Anmälan sker till elevens skola, som sedan anmäler eleven vidare till Språkskolan.

Vem kan få studiehandledning?

Elever som inte kan svenska tillräckligt bra för att följa undervisningen i olika skolämnen kan få hjälp via sitt modersmål – studiehandledning. Studiehandledning beställs av skolan och ges så länge skolan anser att eleven behöver det.

Minoritetsspråk

Elever som har jiddisch, samiska, tornedalsfinska, romska eller finska som modersmål har rätt att delta i modersmålsundervisning även om språket inte är ett dagligt umgängesspråk. Detsamma gäller adoptivbarn.
Ansökan om modersmålsundervisning

Läs mer om modersmål på Skolverket.