Bygga, bo och miljö – E-tjänster och blanketter

Här hittar du ett urval e-tjänster och blanketter inom “Bygga, bo och miljö”.

Komplettera ärenden om enskilt avlopp, värmepump, miljöfarlig verksamhet, livsmedelverksamhet.

Om du vill att vi skickar en pappersblankett ring 0929-170 00.

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Älvsbyns kommuns e-tjänster.

Blomlådor

Ansökan om tillstånd för utplacering av blomlådor

Bygga och Bo

Ansökan om bygglov, anmälan, rivningslov, förhandsbesked, mm
Ansökan om ny adress (där det saknas, exempelvis stugan, badplats mm)
Ansökan om strandskyddsdispens
Ansökan om tillstånd för grävnings- och schaktarbeten på gator och allmän platsmark
Felanmälan Älvsbyns Fastigheter

Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen
Enkel kontrollplan
Exempel ifylld kontrollplan
Kontrollplan rivning
Exempel kontrollpunkter enkel kontrollplan

Cisterner

Anmälan om cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk
Anmälan om cistern

Enskilda avlopp

Anmälan eller ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
Ta del av handlingar och lämna kompletteringar i ditt avloppsärende

Försäljning av tobak, folköl mm

Anmälan om försäljning av E-cigaretter, Tobaksfria nikotinprodukter och folköl
Egenkontrollprogram folköl
Ansökan tillstånd detaljhandel
Anmälan ändring detaljhandel
Anmälan upphörande detaljhandel
Ansökan tillstånd partihandel
Anmälan ändring partihandel
Anmälan upphörande partihandel
Bilaga – Finansieringsplan
Remiss Skatteverket Sökande företag
Remiss Skatteverket PBI
Vägledning egenkontrollprogram tobak

Livsmedel

Registrera/ändra/avsluta livsmedelsanläggning
Ta del av handlingar och lämna kompletteringar om din livsmedelsverksamhet

Miljö- och hälsoskydd – anmälan och tillstånd

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Ta del av handlingar och lämna kompletteringar om miljöfarlig verksamhet
Anmälan 38§ hygienlokaler, undervisningslokaler m.fl.
Anmälan hygienisk behandling/bassängbad och solarium
Anmälan om sanering
Anmälan anläggningsändamål
Ansökan enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter
Anmälan om PCB-sanering i byggnad
Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Ansökan om tillstånd inom kommunens vattenskyddsområden

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Renhållning, kompostering och slamtömning

Anmälan om kompostering av matavfall
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall
Anmälan mulltoa samt kompostering latrin
Ansökan kompostering av eget slam från minireningsverk
Ansökan eget omhändertagande av slam vid jordbruk
Anmälan om delat kärl
Anmälan om uppehåll i hämtning av avfall/slam (högst 1 år)

Räddningstjänstens blanketter

Sotning och brandskyddskontroll – Skydd mot olyckor och bränder (pitea.se)
Brandfarlig vara – Anmälan av föreståndare och person med betydande inflytande
Brandfarlig vara – Ansöka om tillstånd
Explosiv vara – Ansökan om tillstånd
Explosiv vara – Godkännande av föreståndare/ person med betydande inflytande/ deltagare
Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokal
Tillfällig övernattning

Serveringstillstånd

Ansökan permanent tillstånd
Ansökan tillfälligt tillstånd
Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdrycker, provsmakning
Anmälan serveringspersonal
Anmälan ändrade ägarförhållanden

Trafik

Ansök om (tillfällig) lokal trafikföreskrift
Ansökan om årligt driftsbidrag för enskilda vägar
Transportdispens

Värmepumpar

Anmälan om installation av värmepump
Grannyttrande gällande värmepump
Ta del av handlingar och lämna kompletteringar i ditt värmepumpsärende