Attefallsbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra Attefallsbyggnad utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Krav på anmälan

Med anmälan (blankett) ska lämnas:

  • Situationsplan med inritad byggnad i samt avstånd till tomtgräns om det är närmare än 5 meter (skala 1:500)
  • Plan- och fasadritning (skala 1:100)

Storlek på en Attefallsbyggnad

Attefallsbyggnad får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet och vara max 30 m2. Den högsta höjden från mark till taknock (nockhöjd) får vara max 4,0 meter. Byggnaden kan användas som en självständig bostad (komplementbostadshus). Då man gör anmälan om Attefallshus, ska det uppfylla krav på tillgänglighet. När det gäller exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad), gör man anmälan om Attefallsbyggnad.

Du kan bygga flera Attefallsbyggnader, men sammanlagd byggyta på tomten får inte vara större än 30 m2.

Om du uppför Attefallsbyggnad/Attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande eller bygglov istället för anmälan.

Attefallsbyggnad i närheten av strandskyddsområde, väg, gata och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta miljö- och byggnämnden om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Byggregler

En Attefallsbyggnad ska bland annat följa Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad en Attefallsbyggnad ska användas till. Till exempel ska en Attefallsbyggnad som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. En Attefallsbyggnad som ska användas för permanentboende ska också vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.