Övrigt från A-Ö

Ansökan

Ansökan görs via kommunens hemsida E-tjänster.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas till dig via e-tjänsten där det framgår vilka kurser/utbildning du är antagen till. Är du antagen till distansstudier/yrkesutbildning får du mer information från respektive anordnare. Är du inte antagen får du besked från oss i kommunen.

Avbrott

Om du påbörjat en kurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen (7kap §1 Förordning om vuxenutbildning). Om du är antagen till fler än en kurs och det blir ett avbrott i dina studier så kommer det automatiskt att bli avbrott även på de efterföljande kurserna.

APL

APL= Arbetsplatsförlagd lärande ingår i vissa kurser.
Under APL följer du schema för aktuell arbetsplats, vilket innebär att Du kan ha oregelbundna arbetstider och viss helgtjänstgöring.

Allergier

Tänk på att det kan finnas de som har allergier i olika former. Tänk på att undvika tex starka dofter.

Avgifter

Skolan är enligt svensk lag avgiftsfri. Att studera på vuxenutbildningen är kostnadsfritt, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Vissa yrkesutbildningar medför också kostnader för skyddskläder och/eller tillstånd och provavgifter till annan myndighet, exempelvis Transportstyrelsen.

Behörighet

Du är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du som har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.

CSN

Centrala studiestödsnämnden har hand om de statliga studiestöd som finns. Läs mer på CSN:s hemsida www.csn.se eller via telefon 0771-27 60 00.

Om du studerar i kommunal vuxenutbildning bestäms studietakten utifrån hur många poäng du läser i genomsnitt per vecka. I tabellen ser du vad som krävs för studiemedel på heltid eller för studietakt på 75 och 50 procent.

Studietakt poäng per vecka

100 %, 20 poäng
75 %, 15-19 poäng
50 %, 10-14 poäng

Vid frågor om studieekonomi skall du i första hand vända dig till CSN på telefonnummer 0771-27 60 00. Ansökan om studiemedel görs på CSN:s hemsida och där finns all information om studiemedel.

Dator

Dator finns att låna i mån av tillgång när du studerar i vårt Öppna klassrum på Vuxenutbildningen.

Frånvaro

Meddela alltid din lärare om du inte kan studera pga. sjukdom. Du avbrottas från kursen efter 3 veckors oanmäld frånvaro eller om du inte varit aktiv i kursen under 3 veckor.

För dig som har studiemedel gäller:

  • Vid sjukdom ska du lämna anmälan till Försäkringskassan första sjukdagen. Läkar-intyg krävs från fjortonde sjukdagen. Telefonnummer 0771-524 524 eller via mail www.forsakringskassan.se
  • Vid vård av barn ska du lämna anmälan till CSN första dagen på telefonnummer 0771-27 60 00 eller via mail www.csn.se

Försäkringar

Alla elever är försäkrade. Information om den försäkringen finns på kommunens hemsida, via länken:

Elevförsäkring

Förändringar i studieplanen

Ibland så behöver man göra förändringar i sin studieplan. Alla önskade förändringar sker via e-tjänsten Anmälan om studieavbrott eller förändrad studietakt

Hemsidan

Hemsida: www.alvsbyn.se/vux

Individuell studieplan

Du ska ha en individuell studieplan som omfattar hela din studietid. Du upprättar den tillsammans med studie och yrkesvägledare. Det är viktigt för att du ska få en bra planering av dina studier och nå ditt mål.

Kurslitteratur

Vilken kurslitteratur du behöver finns på respektive anordnares hemsida.

Kvalitetsarbete

I vår ambition att ständigt utveckla vår verksamhet så sätter vi upp mål och utvärderar årligen dessa. En del i vårt kvalitetsarbete är att få in synpunkter från er studerande och det sker via en enkät eller ett telefonsamtal. Era åsikter är viktiga för oss!

Ledighet

Ansökan om ledighet lämnas till vuxenutbildningen, rektor behandlar din ansökan. Ansökan finns på kommunens e-tjänst Här ansöker du om ledighet

Likabehandlingsplan

Finns att läsa om på kommunens hemsida.

Nationella ämnesprov

Nationella kursprov används som stöd för bedömning och betygssättning i den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Nationella kursprov är obligatoriska.
Nationella kursprov genomförs för vuxenutbildningen i matematik, svenska och engelska.

Prövning

Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skriftligt och ett muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen.

Studievägledning

Studievägledaren hjälper dig med en övergripande planering av dina studier. De informerar om framtida studie- och yrkesval. Möjlighet finns att boka tid hos studievägledaren för vägledning.

Studieavbrott

Om du önskar avbryta studierna under pågående kurs bör du ta kontakt med studie-och vägledaren.
OBS! Meddela alltid avbrott till CSN om du har studiestöd! Detta är viktigt för att du inte ska bli återbetalningsskyldig.

Stölder, skadegörelse

Alla stölder polisanmäls. Saker som går sönder ska ersättas om det var med flit eller oaktsamhet. Om något går sönder på grund av omdömeslöshet, det vill säga om sakerna går sönder
då de används på annat sätt än det är tänkt att de ska användas ska eleven ersätta skadan, reparera eller på annat sätt hjälpa skolan att återställa skadan. Om det är ett normalt handhavande och en olycka är framme, behöver man inte ersätta skadan.

Utskrift av betyg

Är du eller har du varit student på Vuxenutbildningen? Har du fått betyg som du vill ha på papper? För att få en utskrift av dina betyg använder du dej av kommunens e-tjänst för utskrift av betyg/intyg. Skolan är ansluten till den nationella betygsdatabasen. Det innebär att antagningsavdelningarna vid universitet och högskolor får tillgång till de betyg som finns registrerade i vårt system.

Värdesaker

Skolan ansvarar inte för värdesaker.