Omsorg och stöd – E-tjänster och blanketter

Här hittar du ett urval e-tjänster och blanketter inom “Omsorg och stöd”.

Om du vill att vi skickar en pappersblankett ring 0929-170 00.

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Älvsbyns kommuns e-tjänster.

Funktionshinder

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Ansökan om insatser enligt LSS/Socialpsykiatri
Ansökan om insatser enligt LSS
Ansökan om insatser enligt SoL

God man och förvaltare

(Överförmyndarnämnd i samverkan Piteå & Älvsbyn)

Anmälan om behov av godmanskap förvaltarskap
Ansökan om god man förvaltare
Förteckning över egendom
Intresseanmälan god man/förvaltare
Uttag spärrat konto
Uttag spärrat konto underåriga
Årsräkning sluträkning m. bilagor

Individ och familj

Ansökan om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
Ansökan om begravningskostnader
Blankett redovisning av sökta arbeten
Familjehem, kontaktperson, jourfamilj eller kontaktfamilj – intresseanmälan
Orosanmälan missbruk
Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa
Samarbetssamtal, intresseanmälan

Äldreomsorg

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Autogiroanmälan medgivande
Ansökan om individuellt tillägg
Ansökan om insatser enligt SoL (I den här tjänsten kan du ansöka om hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, avlastning, korttidsplats samt plats på särskilt boende)
Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter (Inkomstförfrågan)