Vidsels förskola

Vidsel ligger ca 3,5 mil väster om Älvsbyn uppströms Piteå älv. Förskolan består i dag av en avdelning, Bikupan och ligger i anslutning till Vidselsskolan. I vår förskola finns barn i  åldrarna 1-5 år. Det är 3,50 tjänster fördelat på 4 personer.

Vår verksamhet

Vår verksamhet styrs av förskolans läroplan Lpfö -18. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten.
Utifrån en helhetssyn vill vi skapa god omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. Vårt uppdrag inom förskolan är att skapa en verksamhet med grundläggande demokratiska värderingar, att främja varje människas egenvärde, medmänsklighet och ansvarsförmåga samt respekt för vår gemensamma miljö.
Vi vill att barnen ska utveckla sin sociala kompetens. Det är viktigt att kunna samspela med sin omgivning.
Att ge och ta, veta vad som är rätt/ fel, hur vi uppför oss mot varandra.
Normer och regler är grunden för hur vi förhåller oss till varandra och vår omvärld. Genom att prata mycket med varandra och försöka skapa en lugn och trygg atmosfär anser vi att barnen lär sig att ta hänsyn till varandra och få en god kamratskap.

På vår förskola når vi målen genom att:

  • Se till att varje barn känner sig välkommen
  • Föräldrar och barn skall känna tillit och trygghet till förskolan
  • Se till att alla får göra sin röst hörd
  • Låta alla vara delaktiga i arbetet utifrån förutsättningar och mognad
  • Hjälpa barnen utveckla sina förmågor
  • Tillåta barnen att visa sina känslor
  • Sätta tydliga gränser

Leken

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Hos oss ser vi att barnen genom leken utvecklar sin samarbetsförmåga, fantasi och empatiska förmåga. Att barnen prövar olika roller, stärker deras självförtroende och är en viktig träning för att förstå andra. Barn lär genom lek.

Språket

Vi vill lyfta fram vikten av språklig medvetenhet eftersom antalet barn med språkproblem ökar. Genom att arbeta medvetet med barns språk befrämjar vi barnens läs och skrivinlärning. Språket ser vi som nyckeln till demokrati.

Matematik

Det ligger i vårt uppdrag att stimulera barnen, utmana och ge barnen nya erfarenheter och kunskaper. Till exempel genom att bygga med olika material och tekniker, skapa i färg och form. Vi försöker att med lust och glädje börja använda olika begrepp och tal, genom att lösa problem, räkna hur många barn det är osv. Att väva in matematik i vardags situationer.

Vid behov, och alltid efter samråd med föräldrar, samarbetar vi med distriktssköterska, barnpsykolog, speciallärare och talpedagog.

Vi som arbetar här är

Rektor

Pegah Lotfian
Telefon: 0929-175 50
pegah.lotfian@alvsbyn.se

Personal

Sofia Åhlund
Ida Berglund
Åsa Öhman
Eva Vesterlund
Camilla Lundberg (föräldraledig)
Susanne Nilsson (sjukskriven)

Telefon: 070-266 23 39

Adress:
Västra Vidselsvägen 17
942 95 Vidsel