Miljötillsyn

Kommunens miljö- och byggnämnd ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter i Älvsbyn och ska se till att verksamheterna följer miljöbalken samt föreskrifter, tillstånd och annat som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Det innebär att vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att företagen har en fungerande egenkontroll. Verksamheterna kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Samhällsbyggnadskontoret har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om vi misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

För tillsynen tar Miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, Miljöbalkstaxa.