Skolskjuts

Kommunen, skolan, skolskjutsentreprenör, förare, föräldrar och elever har gemensamt ansvar för skolskjutsarna. Kommunen vill på ett tydligt sätt informera om vilka regler som gäller.

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskolans elever om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

För barn i förskolan finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att sörja för skolskjuts.

Inget rättsligt hinder anses föreligga mot att kommunen tar ut avgift för skolskjuts.

Skolskjutsreglemente

Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. En omständighet kan exempelvis utgöras av väderfenomen, strejk eller liknande händelse som kan vara svår att förutse och/eller påverka. Svår halka eller sträng kyla kan påverka skolskjutsarna. Om detta inträffar på morgonen kan elever anlända sent till skolan och om detta inträffar under skoldagen när eleverna är i skolan kan svårigheter uppstå med elevernas transport tillbaka till sina hem efter skoldagens slut. Om och när detta inträffar hoppas vi kunna lösa problemen i samråd med fritids och föräldrar.

Ansökan om skolskjuts görs för varje nytt läsår eller termin. Ansökan skall inkomma senast 31 maj 2024 inför kommande läsårs skolstart. Senare inkommen ansökan – längre handläggningstid.

OBS: Elever som går en gymnasieutbildning i annan kommun men som är folkbokförda i Älvsbyns kommun ska ansöka i Älvsbyns kommuns e tjänst från och med skolåret 24/25.

Ansökan om skolskjuts

Information om säker på- och avstigning vid bussresor

Inför höstens första skoldagar gäller följande:

Med Länstrafikens bussar är det viktigt att inneha ett giltigt busskort när skolterminen börjar. Avsaknad av giltigt busskort kan innebära att elev endast kan åka till skolan ej hem.

Länstrafiken planerar att starta upp en Skolportal. Blir det verklighet inför hösten 2024 så kan vårdnadshavare öppna ett konto i Skolportalen och har skolskjuts /elevresa beviljats så kan elevens busskort digitalt visas i mobiltelefonen om ni väljer det alternativet. Mer info kommer att komma på kommunens hemsida om detta genomförs.

För elever som åker med den upphandlade beställningstrafiken (Taxi är vår nuvarande transportör) kan elev åka till skolan och återresa från skolan ca 14 dagar även innan skolskjuts är beviljad. Ansökan krävs för fortsatt skoltur för till och återresa. Inga busskort delas ut för dessa skolturer. Taxi får en lista på elever som beviljats skolskjuts.

Skolskjutsansvarig
Madelene Nyman
madelene.nyman@edu.alvsbyn.se
Telefon: 070-511 71 99

Telefontid måndagar 08.00 – 10.00. Går eventuellt att nå övriga tider eller lämna meddelande till Medborgarservice så ringer jag upp senare.