Trafikverket bygger ny gång- och cykelväg mellan Älvsbyn och Korsträsk

Tidplan

För att öka trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter samt länka samman Korsträsk med befintligt gång- och cykelnät i centrala Älvsbyn, bygger Trafikverket en gång- och cykelväg längs väg 94. Dessutom byter man ut bron över Korsträskbäcken för att säkra framkomlighet och bärighet för framtida trafik. Arbetet startade i maj 2020 men trafikstörningarna kommer främst att märkas av från augusti 2020. Arbetet avslutas hösten 2021.

Det här ska Trafikverket göra:

  • Bygga en ny, ca 2 km lång, gång- och cykelväg. På delar av sträckan blir gång- och cykelvägen friliggande och på andra delar blir den avskild från väg 94 med kantsten
  • Bygga en ny busshållplats och flytta en busshållplats som tillgänglighetsanpassas enligt dagens krav
  • Byta ut rörbron över Korsträskbäcken till en bantrumma
  • Bygga en gång- och cykelbro bredvid vägbron över järnvägen vid Korsträsk
  • Komplettera belysningsanläggningen längs väg 665 med flera ljuspunkter
  • Förstärka och lägga ny beläggning på väg 94

Trafikstörningar

Väg 94 ska vara öppen under hela byggtiden. Däremot kommer framkomligheten i perioder att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält och nedsatt hastighet. Välj om möjligt andra vägar. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar och uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn. Tänk också på säkerheten för de som arbetar vid vägen.

Störningar för närboende

Bullrande och vibrerande arbeten i närheten av befintliga bostäder kan förekomma. Under vissa perioder kommer man att arbeta nattetid. Information till berörda kommer att ske löpande under hela byggtiden.

Läs mer på www.trafikverket.se/alvsbyn-korstrask