Nu gäller 30 km/h inom tättbebyggt område i centrala Älvsbyn

 

För att ett fordon ska hinna stannas i tid om ett barn eller djur kommer ut på gatan i ett bostadsområde rekommenderar Trafikverket att hastigheten ska vara begränsad till 30 km i timmen i de bostadsområden där bostäder har utfart direkt mot gatan. Risken för olyckor med oskyddade trafikanter minskar om hastigheten sätts ned till 30 km i timmen i bostadsområdena. Det blir tydligare för bilisterna vad som gäller om samtliga bostadsområden i tätorten har samma hastighet.

Det förekommer många klagomål från boende i Älvsbyn över att bilar framförs i alltför höga hastigheter inne i bostadsområdena. Det förekommer ofta ansökningar om farthinder efter gator där hastigheten borde vara låg. Trafikmätningar på några gator som utförts på uppdrag av miljö- och byggkontoret och Älvsbyns Energi AB visar att en del bilister kör fortare än tillåten hastighet, i vissa fall mycket fortare.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att hastigheten inom tättbebyggt område i centrala Älvsbyn ska vara 30 km i timmen. På grund av formella fel i handläggningen upphävdes beslutet efter överklagande.