Information om samråd angående: Fördjupad översiktsplan över Älvsbyns tätort samt Trafikstrategi Älvsbyn

Målet för befolkningsutvecklingen i Älvsbyns kommun är 10 000 invånare år 2025 och 12 000 invånare år 2050. För att kommunen ska uppnå målet att öka sin befolkning behöver ytterligare markområden tas i anspråk, inte minst för att kunna erbjuda attraktiva platser för boende (översiktsplanen 2011). Visionen är att de som bor, verkar och vistas här ska uppleva ett hållbart Älvsbyn. Den fördjupade översiktsplanen är ett led i att ta fram en kommunal strategi som främjar en hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Inriktningen i den fördjupade översiktsplanen är att detta ska ske genom att skapa förutsättningar för ett mer attraktivt och förtätat Älvsbyn.

För att ge möjlighet till insyn och påverkan upplyser kommunen om att förslaget till Fördjupad översiktsplan över Älvsbyns tätort och förslaget till Trafikstrategi Älvsbyn finns utställt för samråd fr.o.m. 2017-06-12 t.o.m. 2017-09-12 på kommunhuset, Storgatan 27 samt på kommunens webbplats: www.alvsbyn.se

Fördjupad översiktsplan-Älvsbyns tätort, samrådshandling
Markanvändningskarta, FÖP
Trafikstrategi Älvsbyn
Trafikstrategikarta

Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 12 september 2017. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att få sin åsikt hörd gå förlorad.

Synpunkter skickas till:

Älvsbyns kommun
Miljö- & byggkontoret
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Eller ifylls i formulär på kommunens webbplats:
www.alvsbyn.se

Frågor besvaras av:
Miljö- & byggchef, Ingrid Karlsson
tel. 0929-171 19

Samhällsplanerare, Erik Isaksson
tel. 0929-171 83