Vid möte med ren – viktigt att tänka på

Under vintern har samebyn påträffat skoteråkare som färdats i närheten av betande renar och skapat störningar. Dräktiga renkor kalvar i maj. För att undvika att dräktiga renar sprider ut sig på vägarna, blir skrämda och får ha betesro kommer renarna därför att flyttas till Flurhedenområdet, mellan Avaträsk och väg 94.

Vid möte med ren – viktigt att tänka på

Vänligen sänk farten, eller om möjligt välj en annan väg/skoterled, när du ser:

  • renar
  • varningsskyltar
  • sopsäckar som hänger vid vägkanten eller skoterspår
  • spår av renar

Renen rörs ständigt och betar sig ofta västerut.

Så säger rennäringslagen

“94 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
   1. stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras,
   2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten,
   3. obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område,
   4. inte följer ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 65 a §, om inte föreläggandet eller förbudet förenats med vite […]”