Underrättelse om granskning för: Detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15

Syftet med detaljplanen är att säkerställa och möjliggöra att området även för framtiden bevarar sin gammeldags fritidshuskaraktär. Fastighetsägarna till fastigheten vill få möjlighet att genom detaljplanen dela upp fastigheten och skapa fyra fastigheter för att ett generationsskifte av fastigheten ska kunna ske smidigt. Den bakre delen av fastigheten ska enligt förslaget fortsätta att vara en naturlig avgränsning mot de verksamheter som bedrivs på udden.

Strandskydd gäller 100 meter från sjön Lill-Korsträsk och genom förslaget till detaljplan upphävs strandskyddet inom planområdet.

Planen upprättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Detaljplanen finns utställt för granskning fr.o.m. 2017-06-12 t.o.m. 2017-07-12 på Älvsbyns kommuns kommunhus, Storgatan 27 samt på kommunens webbplats: www.alvsbyn.se

Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 12 juli 2017. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad.

Samrådsredogörelse Lill-Korsträsk
Granskningshandling
Granskning-A2-Layout

Synpunkter skickas till:

Älvsbyns kommun
Miljö- & byggkontoret
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Det går också bra att under granskningstiden skicka synpunkter via e-post till kommunen@alvsbyn.se

Frågor besvaras av:

Miljö- & byggchef, Ingrid Karlsson
tel. 0929-171 19