Träff på ängen med blombingo, tisdagen den 11/7

Under sommaren 2022 påbörjade Älvsbyns kommun arbetet med att anlägga en slåtteräng vid korsningen Östermalmsvägen-Garvargatan på Östermalm genom sådd av ängsfrön och plantering av ängsblommor. Nu har ett år gått och ängen har hittills blommat fint under första delen av sommaren.

Under kvällen berättar vi om projektet ”Blommande gräsmarker”, den planerade slåttern i augusti och allmänt om biologisk mångfald och pollinerare.

Blombingo – vilka arter kan ni hitta av de som planterades och såddes förra året?

  • När: tisdagen den 11/7
  • Klockan: 18.00 – 19.00
  • Var: Korsningen Östermalmsvägen-Garvargatan på Östermalm. Det kommer att vara skyltat vid ängen

Kom gärna gåendes, på cykel eller parkera vid pendlarparkeringen vid reningsverket, Gammelvägen.

Framkomligheten på och runt ängen är begränsad.

Vid frågor kontakta: filippa.ekroth@alvsbyn.se

 

Ängar och biologisk mångfald

Biologisk mångfald omfattar all den variation inom och mellan arter, livsmiljöer och ekosystem som finns på jorden. Där ingår också den genetiska variationen inom varje art och det komplexa samspelet mellan arter, ekosystem och livsmiljöer.

Att bevara biologisk mångfald är viktigt då den ger exempelvis ren luft, rent vatten och pollinering av grödor. Förlorar vi den biologiska mångfalden så förlorar vi livsviktiga och oersättliga ekosystemtjänster som både människor och samhället är beroende av för att fungera.

Idag finns allt färre artrika miljöer kvar i våra landskap och av slåtterängar, som är en av de artrikaste miljöerna, kvarstår bara en bråkdel.  Detta är mycket problematiskt då de minskande ängsmarkerna är avgörande för att bevara en viktig del av Sveriges biologiska mångfald.

Ängar är viktiga för att den biologiska mångfalden ska bevaras av flera skäl. Ängsmarker är öppna marker som hävdas genom slåtter, vilket gör markerna magra och näringsfattiga. Det resulterar i att ingen enskild växtart kan ”ta över” utan många olika växter kan existera tillsammans. Detta leder till en hög biologisk mångfald av växter som i sin tur resulterar i att många insekter, spindlar och svampar hittar just sin specifika livsmiljö.

Projektet bidra bland annat till miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö. Projektet medfinansieras genom statliga bidrag via lokala naturvårdsinsatser (LONA).

 

Läs mer om Lokala naturvårdsinsatser här: Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Sveriges miljömål; Sveriges miljömål – Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)