Stor enkät om framtidens boende

För att ge kommuninvånarna möjlighet att vara med och påverka kommande utveckling genomförs nu en omfattande enkätundersökning. 3500 personer har blivit slumpvis utvalda att delta i undersökningen.

– Jag hoppas att alla som fått den svarar på enkäten. Det är ett viktigt tillfälle för dialog där medborgarna får uttrycka synpunkter och vara med och forma framtiden i kommunen, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur invånarna uppfattar sin boendesituation och hur utbudet av bostäder i kommunen kan förbättras.

– Enkäten är ett viktigt underlag för i stort sett all samhällsplanering. Det handlar om hur invånarna trivs där de bor idag, hur de vill bo och inte minst var, säger Sofia Lundberg, samhällsstrateg på Älvsbyns kommun.

Enkäten skickas ut till invånare från 16 år och uppåt. Hur de unga svarat kommer att vara extra viktigt då det är de som kommer att bo och verka i kommunen i framtiden.

– För att få våra unga vuxna att vilja bo kvar eller flytta tillbaka efter studier är det av största vikt att vi får veta hur och var de vill bo, det ger planeringsförutsättningar för kommunens vidare arbete, säger Tomas Egmark.

Nybyggnation i Älvsbyns mest centrala läge

Tomas Egmark, kommunalråd och Sofia Lundberg, samhällsstrateg på den lediga centrumtomten. I horisonten Kanisbacken. Foto Peter Lundberg

Tomas Egmark, kommunalråd och Sofia Lundberg, samhällsstrateg på den lediga centrumtomten. I horisonten Kanisbacken. Foto Peter Lundberg

En del av undersökningen utgår från att samla in underlag för utformning av kommande markanvisning inom kvarteret Leken i centrala Älvsbyn. Här vill kommunen nu att det ska byggas flerbostadshus.

– I det stora perspektivet handlar det om att vi vill få inflyttning. För att vi ska kunna bli fler invånare behöver vi fler bostäder och på den tomma ytan bredvid Ica finns möjlighet att bygga flerbostadshus redan idag, säger Tomas Egmark.

Detaljplanen för kvarteret Leken antogs 2012. I kvarteret finns förutom en privat fastighet även Ica Supermarket som invigdes 2014 och ett flerbostadshus med 30 lägenheter som stod färdigt 2017. Flerbostadshuset ägs av Älvsbyns fastigheter och upplåts som kooperativa hyresrätter.

Tomas Egmark och Sofia Lundberg på den lediga centrumtomten. I bakgrunden det kooperativa flerbostadshuset. Foto Peter Lundberg

Tomas Egmark och Sofia Lundberg på den lediga centrumtomten. I bakgrunden det kooperativa flerbostadshuset. Foto Peter Lundberg

Erfarenheten från när det första flerbostadshuset byggdes på Leken är positiv. Det man kunde se då var att det satte fart på en önskvärd flyttkedja med fler lediga villor på bostadsmarknaden. Förhoppningen om att teckna avtal med en byggaktör som vill bidra till utvecklingen genom att bygga bostäder på platsen är stor.

– Läget är fantastiskt, med närheten till allt vad som finns i centrum och utsikt både över Kanis och Kyrkmalmen borde det finnas många som både vill bygga och bo där, säger Tomas Egmark.

Lyxigt, Svensson eller billigt

Vad som kommer att byggas i nästa etapp återstår ännu att se. En inbjudan till markanvisning för bostadsbyggande inom kvarteret Leken planeras ske under försommaren. Inbjudan riktar sig till lokala, regionala och nationella byggaktörer. Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bjuda in till markanvisning och kommer att göra det med boendeenkäten som underlag. Initialt leds arbetet av Sofia Lundberg som är samhällstrateg på Älvsbyns kommun.

– Förhoppningen är att boendeundersökningen kommer att ge värdefull input kring vilken efterfrågan som finns. Vi vill ta reda på hur många som skulle vara intresserade av att flytta in om det byggdes ett nytt flerbostadshus, hur stora lägenheter och vilken standard man vill ha. Vet vi hur efterfrågan ser ut kan vi anpassa markanvisningen på ett sätt som gör att vi får vad invånarna vill ha, säger Lundberg.

Ledig tomt på kvarteret Leken, Foto Peter Lundberg

Ledig tomt på kvarteret Leken, Foto Peter Lundberg

Vykort med kod

Enkäten skickas i dagarna ut som ett vykort och på det finns en personlig kod till den digitala enkäten. Om man föredrar att besvara en pappersenkät så avvaktar man en vecka och då blir den automatiskt hemskickad. Undersökningen genomförs av Origo Group och pågår till den 23 maj. Därefter kommer svaren att analyseras och resultatet presenteras i en rapport.

För att stimulera till fler svar och samtidigt stötta den lokala handeln kommer utlottning av 40 presentkort á 250 kronor på Älvsby Handel att ske bland de som svarat på enkäten.

—————-

Ordförklaringar:

Flerbostadshus

Flerbostadshus är en byggnad med flera bostäder under samma tak. Den har minst två våningar med minst tre bostadslägenheter och lägenheter ovanpå varandra.

Markanvisning

Markanvisning är en option (rättighet) för till exempel en byggaktör att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med en kommun om förutsättningarna för att uppföra ny bostadsbebyggelse eller att genomföra annan exploatering inom ett visst markområde.