Små förändringar i luftkvalitet under 2022

Kommunen kontrollerar varje år att halterna av luftföroreningarna kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar i storleksfraktionerna PM10 och PM2,5, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluften inte överskrider miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna är de juridiska minimikraven. För vissa av luftföroreningarna finns det även nationella miljömål som är strängare än miljökvalitetsnormerna.

Under år 2022 uppnådde kommunen miljömålen för kvävedioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar. Resultaten för bensen visade en stor förbättring under åren 2020 och 2021 i jämförelse med åren innan pandemin. Troligtvis därför att vägtrafiken, som är den huvudsakliga källan till bensenutsläpp, minskade under pandemin. Halten för bensen har ökat något under 2022, men ligger fortfarande under miljömålet. Halten av kvävedioxid har minskat en aning i jämförelse med föregående år, vilket är positivt då att antalet dieselbilar har fortsatt att öka. Resultatet för PM10 ligger kvar på samma nivå som 2021 och halten kolmonoxid minskade även den något under 2022.

Alla typer av luftföroreningar som Älvsbyns kommun kontrollerar uppfyllde därmed även sina miljökvalitetsnormer under 2022. Däremot uppnås sannolikt inte miljömålet för bens(a)pyren. Bens(a)pyren kommer främst från eldning i villapannor och annan småskalig eldning.

Förbättrad luftkvalitet betyder förbättrad folkhälsa. Luftföroreningar leder till ökad sjuklighet i form av luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancersjukdomar samt ökar risken att dö i förtid. Luftföroreningar kan även påverka fosterutvecklingen. Förutom försämrad hälsa kan luftföroreningar även orsaka miljöskador och skador på byggnader och material. Även mycket låga halter av luftföroreningar leder till försämrad hälsa hos befolkningen. Det är därför viktigt att fortsätta sträva efter att minska luftföroreningarna så mycket som möjligt, även om de juridiska miljökvalitetsnormerna uppfylls.

Hela luftkvalitetsrapporten för år 2022 finns att läsa i PDF-format på kommunens hemsida under rubriken Luftföroreningar.