Skotertrafiken hotar renarnas betesro

– Vi har upplevt ett allt större problem med skotertrafik i området där renarna betar och ibland möter vi skotrar mitt bland betande renar. Detta medför att renarna inte får betesro och skräms hela tiden från betet, berättar Jon-Ole Kuhmunen från Luokta-Mávas sameby.

Renarna är flockdjur och följer varandra. När de ser skoterspår blir de nyfikna och vill undersöka dem. Detta kan leda till att de sprider sig över stora områden på kort tid. För renskötarna innebär detta att de måste lägga mer tid och resurser på att samla ihop renhjorden. Det är därför viktigt att följa de lagar och bestämmelser som finns.

– Jag vill även framhålla att körning efter skoterled inte är ett så stort bekymmer, de är friåkning på kalhyggen och i bergen som ställer till problem för oss. Jag kan även tänka mig att markägarna är rädda om sina plantor, säger Jon-Ole Kuhmunen.

Vid möte med ren – viktigt att tänka på

Vänligen sänk farten eller om möjligt välj en annan väg/skoterled när du ser:

  • renar
  • varningsskyltar
  • sopsäckar som hänger vid vägkanten eller skoterspår
  • spår av renar

Renen rörs ständigt och betar sig ofta västerut.

Så säger rennäringslagen

94 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

  1. stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras,
  2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten,
  3. obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område,
  4. inte följer ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 65 a §, om inte föreläggandet eller förbudet förenats med vite