Positivt resultat av medarbetarenkäten

– Den senaste undersökningen vi gjorde var 2019, då hade vi en svarsfrekvens på närmare 80 %. I år ligger den på 81 %, vilket är ett rekord. Det är vi väldigt nöjda över, säger Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

I våras genomförde Älvsbyns kommun en medarbetarenkätsundersökning, där samtliga tillsvidareanställda och skollagsanställda anonymt fått tycka till om sin arbetsplats. Genom enkätresultaten kan arbetsgivaren och medarbetare tillsammans lokalisera styrkor och utvecklingsområden inom respektive verksamhet, i syfte att utveckla och förbättra.

Likt föregående undersökning har kommunen använt sig av företaget HQN Navigating. Där har man noterat en positiv trend för kommunen.

– Deras reflektion av vårt resultat är att Älvsbyns kommun ligger bra till, i jämförelse med andra kommuner runt om i Sverige. Generellt sett så ser vi högre värden på majoriteten utav frågorna. Vi visste inte riktigt vad vi skulle vänta oss, med tanke på pandemin och hur de senaste åren varit.

Bland de frågor som fått höga värden i årets undersökning ses bland annat att en stor del av medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete, vilket är positivt. Förtroende till närmsta chef har också ökat, samt att många upplever att utbyte av information fungerar bra och att det är en god stämning på arbetsplatsen. I årets enkät fanns det även en tilläggsfråga kring distansarbete och hur det hitintills har fungerat för de medarbetare som arbetar i verksamheter där distansarbete är möjligt. Baserat på resultatet verkar distansarbete fungera mycket bra.

Handlingsplan

Samtliga chefer och rektorer har fått resultaten för sina verksamheter. Nästa steg i processen är för chefer och rektorer att tillsammans med sina medarbetare gå igenom deras resultat och ta fram en handlingsplan, baserat på styrkor och utvecklingsområden. Deadline för färdig handlingsplan är satt till 31 mars 2023.