Medarbetarenkät

Den nya medarbetarundersökningen visar att personalen inom kommunen trivs bra på jobbet och resultaten är dessutom bättre än 2013. Framförallt ser man en stor förbättring inom området ledarskap.

Under februari-2017 genomfördes medarbetarenkäten bland kommunens medarbetare. En likadan enkät genomfördes av samma konsultföretag 2013, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten. Årets resultat visar på en förbättring inom flera områden.

– Vi är glada över resultatet och det är roligt att vi ligger bra till även i jämförelse med de andra kommunerna, säger personalchef Karin Berglund.

Ledarskap har ett positivt resultat

Enkäten behandlar frågor om allt från arbetsmiljö, lön och sjukfrånvaro till ledarskap, delaktighet och meningsfullhet. Medarbetarna har fått svara på frågor på en skala 1-5, där 1 är ”instämmer inte alls” till 5 ”instämmer helt”. Nästan alla frågor visar på ett resultat över medel och en klar förbättring i jämförelse med 2013. Just frågan om ledarskap är också den kategori som har haft mest positiv utveckling.

Meningsfullt jobb

Den fråga som rankas högst är om de anställda tycker att deras arbete känns meningsfullt, där ligger resultatet på ca 4,5.

– Det handlar om arbeten där man jobbar nära människor och möter medborgarna, säger Karin Berglund.

Bland de frågor som rankas lägre finns bland annat attraktivitet, hur kommunen upplevs att attrahera, rekrytera och behålla personal.

– Jag tror att vi måste jobba med att få ut ett positivt budskap om att arbeta i kommunen och att stärka arbetsgivarvarumärket. Vi har duktiga och engagerade medarbetare och vi behöver vara tydliga med att visa det, en stolthet över det vi gör.

Väljer ut förbättringsområden

Resultatet på verksamhetsnivå kommer varje chef att gå igenom och hantera i sina verksamheter. Under hösten kommer medarbetarna tillsammans med chefer på de olika arbetsplatserna, att välja ut vilka förbättringsområden som de prioriterar att jobba vidare med. Det ska sedan redovisas i en handlingsplan.

– Vi behöver hela tiden förbättra och utveckla olika saker. Resultatet på övergripande och strategisk nivå kommer vi att jobba vidare med i ledningsgruppen, prioritera olika förbättringsområden som sedan mynnar ut i en handlingsplan, säger personalchef Karin Berglund.