Luftföroreningar från vägtrafik minskade i Älvsbyn under pandemiåret 2020

Kommunen kontrollerar årligen att halterna av luftföroreningarna kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar i storleksfraktionerna PM10 och PM2,5, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluften inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För vissa av luftföroreningarna finns det även nationella miljömål som är strängare än miljökvalitetsnormerna.

Nu har kommunen gjort klar analysen av luftkvaliteten i Älvsbyn under år 2020. Miljökvalitetsnormerna överskreds inte under år 2020 för någon av dessa luftföroreningar.

Kommunen har utfört modellberäkningar av hur höga halter av ett flertal olika luftföroreningar som trafiken på de mest trafikerade vägarna i Älvsbyn har genererat under de senaste åren. Resultatet var att vägtrafiken genererade mindre luftföroreningar år 2020 än under det föregående året. Minskningen var inte så stor i absoluta tal, men den var genomgående. Lägre halt under år 2020 jämfört med år 2019 noterades för samtliga typer av luftföroreningar från vägtrafik som analyserades. Det tyder på att vägtrafiken här verkligen minskade under pandemiåret 2020.

Halten kvävedioxid under de kallaste vintermånaderna, och eventuellt även halten bens(a)pyren, ligger nära den nedre utvärderingströskeln för miljökvalitetsnormen och bör därför utvärderas extra noga under de närmaste åren. Kvävedioxidhalten under året som helhet ligger dessutom nära det nationella miljömålet för kvävedioxid och halten bens(a)pyren är troligen högre än det nationella miljömålet för bens(a)pyren på vissa platser i kommunen. Kvävedioxid kommer främst från vägtrafik. Särskilt dieselbilar släpper ut mycket kväveoxider, och antalet dieselbilar har ökat i kommunen på senare år. Bens(a)pyren kommer främst från småsaklig vedeldning i vedpannor och lokaleldstäder.

Partikelhalten har generellt sjunkit under de senaste decennierna. Ett par av de viktigaste orsakerna är bättre rening av bilavgaser och att många villapannor bytts ut mot fjärrvärme, värmepumpar och elradiatorer. Det finns många källor till partiklar i luft, men kommunen fokuserar i sin analys främst på vägtrafikens bidrag eftersom det brukar vara det viktigaste.

Bensenhalten från vägtrafik i Älvsbyn har överskridit det nationella miljömålet för bensen under flera av de senaste åren, men var något lägre än vanligt under år 2020. Kolmonoxidhalten var som vanligt mycket låg under året. Kolmonoxid kommer huvudsakligen från äldre veteranbilar utan modern avgasrening. Eftersom både tung industri och sjöfart saknas i Älvsbyns kommun finns det inga nämnvärda luftföroreningsproblem i form av svaveldioxid eller metaller.

Luftföroreningar skadar miljö, infrastruktur och människors hälsa. Även mycket låga halter av de luftföroreningar som förekommer här ökar risken att dö av hjärtoch kärlsjukdom, luftvägssjukdomar och cancer. Luftföroreningar beräknas förkorta svenskarnas medellivslängd med 6 månader och orsakar nationellt cirka 1 000 fler inläggningar på sjukhus årligen i hjärtoch kärlsjukdom än vad som hade varit fallet utan dagens (relativt låga) nivåer av luftföroreningar. Hos barn kan luftföroreningar både orsaka och förvärra luftvägssjukdomar. Luftföroreningar påverkar dessutom gravida och foster genom att öka risken för havandeskapsförgiftning, låg födelsevikt och för tidig födsel.

Hela luftkvalitetsrapporten för år 2020 finns att läsa i pdf-format på kommunens hemsida under rubriken Luftföroreningar.