Lärdomar av strömavbrottet i extrem kyla i Älvsbyns kommun den 4 januari 2024

Vinterväg.Vinterväg.

Strömavbrottet i Älvsbyns kommun var en utmanande situation som visade på både styrkor och brister i kommunens krisberedskap. Allt som allt visade strömavbrottet på behovet av bättre krisberedskap, både hos kommunen, fastighetsägare och enskilda individer.

Sammanfattning

Samverkan och kommunikation är avgörande för att hantera kriser på ett effektivt sätt. Genom att ta lärdom av krisen kan kommunen som helhet stärka sin beredskap för framtida händelser. Utvärderingen innehåller en rad lärdomar och rekommendationer som kan användas av kommunens verksamheter och andra aktörer för att stärka sin krisberedskap. Kommunen ser också ett värde att sprida erfarenheter till andra kommuner och organisationer.

Utvärderingen belyser både styrkor och brister i kommunens hantering av strömavbrottet. Bristerna avser reservkraft och reservvärme, bristfälliga kommunikationsvägar vid strömavbrott, otillräcklig information till allmänheten på grund av svårigheter att nå ut och bristande samordning av resurser med anledning av svårigheter att kommunicera. Samtidigt framstår samverkan i krisledningsgruppen, personalens engagemang och flexibilitet, leverans av värme och vatten fram till kunderna som några av de starka sidorna.

Lärdomarna från strömavbrottet pekar på behov av reservkraft och reservvärme, fler kommunikationskanaler som är välkända för allmänheten vid situationer då det inte går kommunicera via telefoni och Internet, samverkan mellan olika aktörer och planering för extrema väderförhållanden. När det gäller kommunikationen behöver kommunen säkerställa redundans gällande mobiltelefoni. En annan viktig sak är att öva i skarpt läge.

Några konkreta förslag på specifika åtgärder är utbildning och övning i stabsledning/-arbete, kommunikation och hantering av reservkraft. Att ta fram kriskommunikationsplan, reservkraft till fler strategiska platser, välja fordon med hänsyn till beredskap och redundans, samt information till medborgare om egenansvar vid kriser enligt MSB:s rekommendationer. Här behöver kommunen nyttja befintliga mötesplatser och informationskanaler för att sprida kunskap om hemberedskap. Vid en kris är kommunens resurser begränsade och de svagaste kommunmedborgarna kommer prioriteras.

Genom lärdomarna vill kommunen sprida kunskap kring hantering av liknande situationer för att hantera krissituationer och minimera effekterna av strömavbrott, extremt väder och andra händelser.

Tillsammans

Kommunledningen vill rikta ett stort tack för alla medarbetares, anhörigas, volontärers och externa personers insatser i samband med strömavbrottet.

Den 4 januari var en rejäl utmaning för alla som bor, arbetar eller har anhöriga i Älvsbyns kommun. Det var otroligt kallt med nära och runt 40 minusgrader, strömlöst och mycket stora driftstörningar via telefon och internet. Det hann bli kallt hos många och på grund av driftstörningen på telefonnätet blev det svårt att gå ut med information som alla kunde ta del av.

Vi tillsammans i Älvsbyns kommun arbetade lösningsfokuserat och ville stötta och hjälpa andra medmänniskor. Ett stort tack till alla som arbetat under strömavbrottet, alltifrån vårdpersonal, krisledning till övriga medarbetare och alla som varit ute för att reparera el och vattenledningar. Tack också till alla medborgare som såg efter varandra eller någon äldre som fanns i närheten.