Kommunen anlägger en slåtteräng i sommar

Den biologiska mångfalden och de naturnyttor den bidrar med är starkt hotad. Hoten är flera, men förändrad markanvändning är det viktigaste. Slåtterängar var förr det vanligaste sättet att få vinterfoder till djuren men idag finns bara en spillra av dessa artrika marker kvar i vårt landskap. Det har bidragit till att vilda pollinerande insekter har minskat kraftigt. Att återskapa slåtterängar är ett sätt att hjälpa naturen och motverka att hotade arter dör ut.

Älvsbyns kommun planerar med start sommaren 2022 att anlägga en slåtteräng på 0,27 hektar på kommunal mark i Älvsbyns tätort genom sådd av ängsfrö och plantering av ängsblommor. Ängen kommer att ligga nära korsningen Östermalmsvägen-Garvargatan på Östermalm. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Mer information om Älvsbyns kommuns arbete med naturvård finns här: Naturvård

Angiven yta korrigerad 2022-04-25