Hur tar du hand om ditt trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall från gården får komposteras på fastigheten så länge det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Om inte detta kan ske, så ska trädgårdsavfallet lämnas till kommunens återvinningscentral.

Trädgårdsavfall som innehåller invasiva främmande växter ska inte komposteras, användas som gödningsmedel eller slängas i naturen utan det ska brännas. Transport av avfall som innehåller invasiva främmande växter ska ske i väl förslutna sopsäckar för att förhindra att själva transporten orsakar spridning av arten. Säckarna ska sedan slängas i den gröna tunnan eller lämnas in på återvinningscentralen. Fråga personalen på återvinningscentralen var du ska slänga avfallet.

Jättebalsaminblommor i olika färger. Mörkrosa, ljusrosa och vita.

Jättebalsaminen är en invasiv växtart.

För mer information om invasiva växtarter, Invasiva främmande arter.