Hög svarsfrekvens i årets medarbetarenkätsundersökning

Enkäterna är en del av kommunens systematiska arbete och handlar om att undersöka hur arbetssituation och arbetsmiljö är ute i organisationen.

– Medarbetarenkäten hjälper också till med att ta reda på om saker och ting blir bättre över tid, om vi faktiskt utvecklas och tar till oss de förbättringsområden som identifierats, säger Anna-Karin Andersson, HR-chef på Älvsbyns kommun.

Viktigt med en attraktiv arbetsplats

I år slog man rekord i svarsfrekvens. Nästan 80 % av medarbetarna har svarat på enkäterna, vilket är en glad överraskning enligt Anna-Karin.

– Det är glädjande att så många medarbetare svarar, det visar på engagemang och vilja att vara med och påverka.

Resultatet av enkätsvaren pekar på en någorlunda positiv utveckling, dock med några mindre skavanker här och där. Jämförelsevis med föregående enkät är det inget som är alarmerande dåligt, eller som sticker ut markant åt något håll. På kommunövergripande nivå har upplevelsen av fungerande information, exempelvis intern kommunikation, fått något lägre resultat än föregående enkät. Man har även pekat på att det måste arbetas mer på att göra kommunen till en mer attraktivare arbetsplats.

Resultatet är ett viktigt verktyg för fortsatt utveckling

Positivt är att många medarbetare känner att de har ett meningsfullt arbete och en god stämning på arbetsplatsen. På chefsnivå beskrivs arbetet som både utvecklande och stimulerande. I det stora hela verkar arbetsmiljön vara tillfredsställande för både chefer och medarbetare.

– Det fina med både medarbetar- och chefsenkäten är att kommunen får verksamhetsspecifika resultat, vilket tillåter varje chef att arbeta vidare med sina egna arbetslag. Resultatet blir ett bra verktyg för chef och medarbetare att arbeta vidare med saker som behöver bli bättre, samt att tillsammans kunna glädjas åt sådant som redan är bra.

– För oss på övergripande nivå är det viktigt att försöka få ett helhetsperspektiv kring hur verksamheterna arbetar med arbetsmiljöfrågor, eftersom vi arbetar med arbetsmiljö på övergripande och strategisk nivå. Även skyddskommitté och personalutskott kan förvänta sig en redogörelse av hur arbetet fortlöper.