Gräsmattor blir till blommande ängar

Hållbar skötsel av våra grönytor

Ängar är sällsynta i det moderna landskapet och Älvsbyn är inget undantag. För ett par år sedan beslutade Älvsbyns kommunfullmäktige att kommunen skulle låta bli att klippa gräsmattor på ett antal av kommunens grönytor för att mata Älvsbyns bin. Detta är även något som har efterfrågats av en del älvsbybor.

Nu arbetar Älvsbyns kommun tillsammans med Älvsbyns Fastigheter med att skapa fler ängsliknande miljöer på kommunal mark. I ett första steg har ett antal gräsytor valts ut som försöksområden.

Kortklippta gräsmattor har varit rådande mode i många decennier. En oklippt gräsmatta kan därför uppfattas som ovårdad. För att visa var vi låter gräsmarken blomma kommer det att finnas skyltar som visar på den nytta ängsmark gör för den biologiska mångfalden.

Pollinerare och andra insekter gynnas av att blommande örter tillåts växa upp och gå i blom. Ängsmark kräver dessutom mycket mindre skötsel än kortklippta gräsmattor vilket minskar behovet av transporter och klipptiden för gräsklipparna. Omvandlandet av vissa gräsmattor till ängsmark bidrar därför även till att minska mängden miljö- och hälsofarliga luftföroreningar.

Vi skapar fler upplevelser

Genom att erbjuda olika typer av grönytor skapar vi en variation av upplevelser. Älvsbyborna kommer att ha god tillgång både till områden med kortklippta gräsmattor som kan användas för exempelvis picknick eller bollspel och områden med högre gräs och blommande örter där de kan njuta av vackra blomsterängar fulla med fladdrande fjärilar och surrande humlor. Kommunen klipper alltså även fortsättningsvis hela eller delar av gräsytor i vissa områden. Vi klipper där det behövs.

Blommande gräsmattor är nyttiga för människor

Riksdagen har beslutat att människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Att omvandla kortklippta gräsytor till ängar gynnar den biologiska mångfalden. Till skillnad från gräsmattor hinner ängar blomma och på så vis blir det möjligt för fler arter att livnära sig. Det bidrar bland annat till att rädda hotade arter av pollinerande insekter som vilda bin, humlor och fjärilar, vilket även vi människor har nytta av. Många artrika ängsmarker i närheten av odlingar ger mer effektiv pollinering av grödor och bättre skörd. Skogsbär som blåbär, hallon, lingon och hjortron är också beroende av pollinerande insekter. På en artrik grönyta finns också djur som kan äta upp skadeinsekter som annars härjar i våra trädgårdar. Ett artrikt och varierat landskap är också något som många människor uppskattar.

– Många djur och växter är hotade och Älvsbyns kommun vill göra något som kan bidra till en positiv förändring. Genom att skapa blomsterängar kan vi göra en viktig räddningsinsats för vilda bin och andra pollinatörer, säger Erika Groth, miljöstrateg på Älvsbyns kommun.

Kontakt

En förändring av hur delar av kommunens grönytor sköts är något som syns och som många älvsbybor lägger märke till. Det kan väcka många tankar och frågor. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta miljöstrateg Erika Groth på telefon 0929-170 63 eller via e-post erika.groth@alvsbyn.se. Du kan även framföra dina synpunkter till parkförvaltningen på Älvsbyns Fastigheter via e-post info@fastigheter.alvsbyn.se.