Förvaltningsorganisationen görs om

Därför gjordes under förra året en översyn av den nuvarande organisationen. Många anställda intervjuades och alla anställda hade möjlighet att skicka in kommentarer och förslag.

– Översynen visade att det behövs en förändring framför allt ur tre aspekter, säger kommunchef Anna Lindberg, och fortsätter:

– Dels finns det ibland brister i underlag för och dokumentationen av beslut. Man vet inte alltid vad som har beslutats och av vem och det finns risk för att vissa beslut påverkas av att ”alla känner alla”. Dels saknar verksamheterna samordning. Var och en ser främst till sin egen verksamhet i stället för att samarbeta och nyttja varandras resurser. Vidare så saknar verksamheterna, särskilt i skolan och socialtjänsten, stöd i det dagliga arbetet i olika frågor som ekonomi, IT och information.

Den nya förvaltningsorganisationen genomförs därför för att förutsättningarna för styrning och ledning, samordning och utveckling av kommunens verksamheter ska stärkas.

Fem verksamhetsområden

Den största förändringen är att Kommunledningskontoret avvecklas, Kommunchefens stab bildas och förvaltningarna blir fem verksamhetsområden. Kommunchefens stab lyder direkt under kommunchefen och består av tre avdelningar; ekonomi, HR och kansli. Direkt under kommunchefen finns också Lönecenter.

De fem verksamhetsområdena är; Utbildning där alla dagens rektorsområden ingår, Social verksamhet där de enheter som idag finns inom socialtjänsten ingår, Samhällsbyggnad som har samma verksamheter som tidigare förutom att Landsbygdsutveckling flyttas dit, Kultur och Fritid som byter namn från Fritid och Kultur och där de tidigare verksamheterna ingår samt att park- och fritidsverksamheten flyttas tillbaka dit från Älvsbyns Fastigheter, och Drift och Service vars huvudsakliga uppgift är att vara stöd till de övriga verksamheterna i olika frågor. Där ingår IT- och verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, medborgarservice, kost och lokalvård.

– Förutom själva omorganisationen så gav översynen flera andra förslag på åtgärder som kommer att utredas och införas successivt. Bland annat har utbildningschefen och socialchefen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur verksamheterna kan samarbeta för att förebygga sociala problem bland barn och unga, säger Anna Lindberg.

Utredningen av den politiska organisationen har gjorts av, från vänster i bild, Berit Hardselius (c), Orvo Hannlöv (sd), Wivianne Nilsson (v), Tomas Egmark (s), Kerstin Backman (s), Peter Lundberg (kd) och Göran Stenlund (l). Foto: Robin Nilsson.

Utredningen av den politiska organisationen har gjorts av, från vänster i bild, Berit Hardselius (c), Orvo Hannlöv (sd), Wivianne Nilsson (v), Tomas Egmark (s), Kerstin Backman (s), Peter Lundberg (kd) och Göran Stenlund (l). Foto: Robin Nilsson.

Den politiska organisationen vidareutvecklas

Den 1 januari införs en ny politisk organisation i Älvsbyns kommun. Bakgrunden till det är dels en anpassning till verksamheten, dels ett led i att stärka den politiska processen och underlätta för politiskt intresserade att engagera sig i kommunpolitiken.

Våren 2022 genomförde en politisk arbetsgrupp en granskning av den politiska organisationen. I arbetsgruppen ingick representanter för alla kommunfullmäktiges partier utom Sjukvårdspartiet. Arbetsgruppen lyfte fram problem i den politiska organisationen, framtida utmaningar och åtgärder för att underlätta för ett politiskt engagemang, och gav 52 olika förslag på förändringar i det politiska arbetet. Kommunchefen fick i uppdrag att utreda de förslag som alla i arbetsgruppen var eniga om, vilket fick till följd att kommunfullmäktige under hösten beslutade att genomföra tio av förslagen samt att kommunchefen ska fortsätta att utreda fler förändringar.

Nya utskott

Det nuvarande Barn- och fritidsutskottet avvecklas. Detta är en nödvändig anpassning till att park- och fritidsverksamheten flyttas tillbaka från Älvsbyns Fastigheter till Kultur och Fritid. Utbildningsutskottet och Kultur- och fritidsutskottet blir de två nya utskott som skapas för skol- och utbildningsfrågor respektive kultur- och fritidsfrågor.

Allmänna utskottet blir ett nytt utskott som bland annat ska handha budgetberedningen.
Antalet ersättare i kommunstyrelsen ökas. Varje parti kan utse tre ersättare per ordinarie ledamot.

För att kunna vara ledamot i ett utskott måste man ha en plats i kommunstyrelsen enligt kommunallagen. Den här förändringen gör att fler personer kan väljas in i något utskott. Hittills har det varit så att om man åtar sig en plats i kommunstyrelsen så måste man också vara med i de utskott där det egna partiet har platser.

­– Det kan bli väldigt tidkrävande och därmed svårt att få någon att ställa upp. Att ha fler ersättare i kommunstyrelsen ger fler personer möjlighet att väljas in i något utskott som de brinner för. Det breddar demokratin i kommunen, säger Peter Lundberg (kd), som var ordförande i den politiska arbetsgruppen.

Förutom dessa förändringar görs ett flertal andra justeringar för att utveckla det politiska arbetet.

– Det viktigaste i den nya politiska organisationen är ingen enskild förändring utan helheten. Den stärker och breddar det politiska engagemanget, säger kommunalråd Tomas Egmark (s).
Peter Lundberg håller med och tillägger:

– Att vi har gjort en totalöversyn av det politiska arbetet i kommunen och har tagit oss tid att sitta ner och reflektera över hur vi jobbar, vad vi gör och hur vi kan jobba smartare och bättre med de politiska frågorna är viktigt för att utveckla det politiska arbetet och öka demokratin i Älvsbyns kommun.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2022

Text: Elisabet Nordebo