Förnyat samverkansavtal mellan Polisen och kommunen

– Det här är en del för att tydliggöra vad vi ska jobba med och att vi verkligen gör det också. Inte bara att det blir någon hyllvärmare, utan för att vi verkligen vill ta oss an att göra de här uppdragen, säger Bo Hedlund, kommunpolis, Piteå Älvdal.

– Det här bidrar till att vi kan samla krafter och jobba framåt i de här frågorna utifrån våra olika uppdrag. I den här typen av arbeten är det en styrka att samverka mellan flera olika aktörer, säger Anna Lindberg, kommunchef, Älvsbyns kommun.

Nyckeln till ett gott samarbete är en väl fungerande dialog mellan polisen och kommunen, där man samarbetar kring ett gemensamt uppdrag. Ett naturligt forum för ett sådant samarbete är ett lokalt brottsförebyggande råd i kommunen.

Samverkan

Det strategiska arbetet kommer att ske i folkhälsorådet, genom samverkan och styrning över det gemensamma brottsförebyggande arbetet i kommunen. Folkhälsorådet består av företrädare för polisen, kommunledningen (både politiker och tjänstepersoner), Region Norrbotten, föreningslivet, och Företagarna. Det operativa arbetet kommer att genomföras i ett brottsförebyggande råd som träffas före och efter folkhälsorådets möten.

Fem steg för framgång

Kommunens och polisens brottsförebyggande samverkan ska grundas på fem steg:

  1. Kommunen och polisen samlar in fakta
  2. En gemensam lägesbild upprättas
  3. Konkreta handlingsplaner upprättas med lämpliga åtgärder
  4. Konkret operativt arbete vidtas därefter
  5. Resultatet följs upp och utvärdering sker av genomförda brottsförebyggande insatser. Utvärderingen ska ligga tillgrund för framarbetandet av nya handlingsplaner. Återrapportering till Folkhälsorådet

På torsdag har Folkhälsorådet sin första träff under det nya samverkansavtalet. Där kommer man att gå igenom insamlat underlag och få en bild av hur det aktuella läget i Älvsbyns kommun ser ut. Sedan kommer man att i sin tur att ge uppdrag till Brottsförebyggande rådet som jobbar vidare med det.

– Att ta del av en gemensam lägesbild tycker jag är viktigt. Dels så handlar det om att ta beslut om rätt inriktning, dels att göra en gemensam återkoppling om vad som händer, var vi är och var vi är på väg, säger Bo Hedlund, kommunpolis, Piteå Älvdal.

Prioriteringar för perioden 2022–2025

Fokus är barn och unga. De prioriterade områdena för samverkan mellan polisen och kommunen är:

  • Arbeta förebyggande med barn och unga
  • Verka för trygga miljöer
  • Våld i nära relationer
  • Våld i offentliga miljöer

Från och med den 1 januari 2023 får kommunerna ett större uppdrag i att ansvara över det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Anna Lindberg ser det här avtalet som ett bra fundament i det arbetet.

– Kommunen måste ha en nära samverkan med polisen och andra för att ta fram lägesbilder och prioritera viktiga områden. Så det här samverkansavtalet är en bra grund för det arbetet för att vi ska sätta in rätt åtgärder, för att få bra resultat och effekter, berättar hon.