Förbättrad luftkvalitet i kommunen

Kommunens årliga kontroll av luftföroreningar visade att halterna av de luftföroreningar som främst orsakas av vägtrafik minskade redan under år 2020 jämfört med tidigare år. Under år 2021 minskade halterna ännu mer. Under år 2021 uppnådde kommunen miljömålen för kvävedioxid, kolmonoxid, bensen och partiklar. Särskilt för bensen är det en stor förbättring eftersom miljömålet för bensen inte uppnåddes i kommunen under åren precis innan pandemin. Det är även positivt att halten kvävedioxid minskade under pandemin trots att antalet dieselbilar fortsatte öka.

Alla typer av luftföroreningar som Älvsbyns kommun kontrollerar uppfyllde sina miljökvalitetsnormer under 2021. Miljökvalitetsnormerna är de juridiska minimikraven. Däremot uppnås sannolikt inte miljömålet för bens(a)pyren. Bens(a)pyren kommer främst från eldning i villapannor och annan småskalig eldning.

Förbättrad luftkvalitet betyder förbättrad folkhälsa. Luftföroreningar leder till ökad sjuklighet i form av luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancersjukdomar samt ökar risken att dö i förtid. Luftföroreningar kan även påverka fosterutvecklingen. Förutom försämrad hälsa kan luftföroreningar även orsaka miljöskador och skador på byggnader och material. Även mycket låga halter av luftföroreningar leder till försämrad hälsa hos befolkningen. Det är därför viktigt att fortsätta sträva efter att minska luftföroreningarna så mycket som möjligt, även om de juridiska miljökvalitetsnormerna uppfylls.

Läs mer: Luftföroreningar på Älvsbyns kommuns hemsida