Flodpärlmussla i Älvsbyn

Den starkt hotade flodpärlmusslan lever i vattendrag i Älvsbyns kommun, och det är vi stolta över.

Flodpärlmusslan är en utrotningshotad och fridlyst art som lever i vattendrag. Flodpärlmusslan behöver tillgång på reproducerande lax och öring för att kunna föröka sig. Hur det går för flodpärlmusslan i ett vattendrag ger därför även information om hur det går för lax och öring där.

Flodpärlmusslan har helt försvunnit från — eller kan inte längre föröka sig i — två tredjedelar av de svenska vattendrag den levde i för 100 år sedan. Minskningen beror på historiskt pärlfiske, försämrad vattenkvalitet, förstörda livsmiljöer och minskade bestånd av värdfiskarna lax och öring. Föryngring av flodpärlmussla är en av indikatorerna som används för att utvärdera om Sverige uppnår det nationella miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Lax och oftast även öring behöver kunna vandra både uppströms och nedströms längs vattendragen för att ta sig till och från sina lekplatser. I samband med flottningen byggdes många vattendrag om och rensades på stenar. Det förstörde många lekplatser för fiskar och påverkade även livsmiljön för bottenlevande djur som musslor. Dessutom har hinder som dammar och olämpligt utformade vägtrummor gjort det svårare för fiskar att kunna vandra längs vattendragen. Under de senaste åren har många naturvårdsprojekt bedrivits med syfte att återställa ombyggda vattendrag och ta bort vandringshinder. Exempelvis har Älvsbyns kommun deltagit i ett LOVA-finansierat projekt som syftar till att underlätta för fiskar att vandra mellan Piteälven och Korsträskbäcken i Älvsby tätort.

Under sommaren 2021 kommer bestånden av flodpärlmussla att undersökas i vattendrag i bland annat Älvsbyn.

Undersökningen ingår i det internationella Kolarctic-projektet SALMUS som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Metsähallitus, University of Jyväskylä, Natural Resources Institute Finland (LUKE), Alleco Oy, Karelian Research Centre of the Russian Academy of Science (KaRC RAS), The Institute of North Industrial Ecology Problems (INEP) i Ryssland och Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).

Här kan du läsa mer:

Nyhet från Vattenmyndigheten om sommarens fältarbeten för att förbättra vattenmiljön i nordligaste Sverige

Projektet SALMUS på länsstyrelsens webbsida

Projektet SALMUS på Metsähallitus webbsida (engelska)

Om flodpärlmussla på HaV:s webbsida