Film från Kommunfullmäktige den 23 april 2018

Se hela kommunfullmäktige i filmen ovan.

 

Här är dagordning och hela ärendelistan:

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– SKL – utbildning (1 timme) ”Hat, hot och våld mot förtroendevalda”
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

♦ Delgivningar KF 2018-04-23
♦ Styrning av kommunala bolag – åtgärder för bättre styrning
♦ Policy för informationssäkerhet i Älvsbyns kommun
♦ Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer
♦ Svar på motion (c) handlingsprogram för att förebygga missbruk
♦ Svar på motion (c) förskola i Korsträsk
♦ Anslagsöverföringar från investeringar 2017 till 2018
♦ Årsredovisning 2017
♦ Revisionen – Revisionsberättelse för år 2017
♦ Val av (s) ledamot/vice ordförande i valnämnden och ersättande överförmyndare
♦ Val av (s) ledamot/ordförande i arbete och omsorgsutskottet, ledamot i kommunstyrelsen och personalutskottet, ersättare i budgetberedningen och Consensus
♦ Aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning i Kommunassurans Syd AB (KSF AB)
♦ Gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyns kommun
♦ Revidering av regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidsverksamhet med anledning av Skolverkets justering av maxtaxa
♦ Avgift vid matdistribution

Obs! Ej renoverad version med vissa ljudstörningar (En kanal borta vid två tillfällen.