Fel har begåtts och åtgärder vidtas

Under hösten har Älvsbyn påverkats av en rad tragiska händelser som fått stor uppmärksamhet i samhället och i media. Många utöver de berörda har drabbats. Det som rör ärenden inom socialtjänsten eller personalärenden är alltid svårt att kommentera på grund av att det finns hinder i lagen med hänsyn till enskilda. Media kan därför ge annan information än vad vi kan som kommun. När vi inte kommenterar kan det uppfattas som att vi mörkar sanningen eller att vi inte agerar. För kommunens trovärdighet är det viktigt att vi kan visa den transparens som förväntas av oss och vi vill därför komplettera bilden som getts i media.

De första omhändertagandena

Utifrån barnens behov av skydd, och med den kännedom vi har idag, var beslutet i september 2020 rätt, även om det fanns brister i handläggningen. Bristerna var kända och kommunstyrelsen har yttrat sig över de brister som Justitieombudsmannen lyfte fram 2021.

Rätt förutsättningar krävs för rättssäkerhet

2019 genomfördes en omorganisation där en stor enhet bildades med ansvar för allt från individ och familjeomsorg, biståndsbedömning och öppenvården. Enheten hade ca 35 medarbetare och leddes av en chef fram till juni 2022, då en biträdande chef tillsattes.

Arbetsmiljön har varit ett problem till och från under åren. Flera arbetsmiljöutredningar och risk- och konsekvensanalyser har genomförts. Hösten 2022 fick socialchefen i uppdrag att se över organiseringen av socialtjänsten, i syfte att få till ett närmare ledarskap. En enhet har deltats upp i tre enheter med egna enhetschefer under vintern/våren 2023.

Tyvärr förvärrades arbetsmiljöproblem med tillsättandet av den tillförordnade enhetschefen under våren-sommaren 2023. Rekryteringen var ett felaktigt beslut som medförde en rad oönskade konsekvenser, bland annat rena felaktiga beslut i strid med gällande rutiner, men även arbetsmiljökonflikter med medarbetarna.

Beslutet att återföra barnen till hemmet

Återföreningen mellan föräldrar och barn hade allvarliga brister, vilket nyss konstaterats i en så kallad lex Sarah-utredning, där allvarliga missförhållanden slås fast. Vi beklagar detta djupt. Socialutskottet tog ett förhastat beslut och beslutsunderlaget var bristfälligt, då utredningar och förfaranden som krävs enligt lag saknades. Även vårdplaneringen var bristande. Älvsbyns kommun har anmält sig själva till IVO och välkomnar tillsynsmyndighetens granskning.

Flera åtgärder har vidtagits och andra kvarstår

Från det att brister i handläggningen hösten 2020 till nu har flera åtgärder vidtagits.

  • Vi har uppdaterat styrande dokument
  • Vi har förbättrat rutiner kring handläggning och rekrytering
  • Vi använder egna resurser kring familjehemsplaceringar i stället för familjehemskonsulter
  • Vi har delat upp enheten i tre, vilket ger förutsättningar för bättre överblick och ett närmare ledarskap
  • Avvikelseanmälningar av tf. enhetschefen utreds enligt fastställda rutiner
  • Vi har satt in krisstöd på grupp- och individnivå
  • Vi har säkerställt kompetenskrav för olika befattningar
  • Vi tar fram rutin för säkerställande av kompetenskrav för konsulter/inhyrd personal
  • Kommunstyrelsen har återtagit delegationen från socialutskottet och ser över hur frågorna ska hanteras framöver

Vi fortsätter med att bygga ett nytt kvalitetsledningssystem så att myndighetsutövningen, det vill säga beslutsfattandet, blir rättssäkert och förutsägbart och vi ser över delegationen, det vill säga vem som har rätt att fatta beslut. Vi kommer följa antalet avvikelserapporteringar för att säkerställa att organisationen inte har blivit rädd att anmäla. De här nämnda åtgärderna kan framstå som skrivbordsprodukter, men är grunden för att handläggarna ska kunna vara trygga i att göra rätt och att det blir rätt för de berörda. Vi måste bygga för ordning och reda om vi vill vara en rättssäker kommun.

De problem vi ser i Älvsbyn är tyvärr inte unika, men har förstärkts av det dramatiska förloppet. Vi ser här en rad systemfel som vi delar med andra kommuner. Det handlar om stor personalomsättning och svårigheter att rekrytera kompetent personal.

Vi ser också att Norrbotten är den enda region i Sverige som saknar ett så kallat barnahus, det vill säga en funktion där myndigheter som arbetar med skyddet av barn kan samverka. Kanske hade många felaktigheter i dessa ärenden kunnat undvikas om den samverkan hade varit på plats.

Vårt ansvar

Vi har givetvis ett ansvar. Socialchefen har det yttersta ansvaret för att socialtjänsten följer lagar och fastlagda riktlinjer och för den rekrytering som sker av chefer. Kommunchefen har det yttersta ansvaret för kommunens sammantagna verksamhet på motsvarande sätt.

Vi har valt att gå till botten med de missförhållanden som uppdagats, trots att detta varit en svår process för många inblandade och rört upp mycket känslor. Vi är uppriktigt ledsna för det. Samtidigt måste vi skapa en organisation som präglas av ordning och reda och rättssäkerhet. Att två enhetschefer nu sagt upp sig beklagar vi. Vi skulle behövt dem i det pågående arbetet.

I stridens hetta ställs ofta krav på att ansvariga ska avgå eller lämna sin anställning. Vi tror inte att det alltid är en konstruktiv lösning. Vi ser vårt ansvar och vill arbeta för att åtgärda brister i vår organisation så att Älvsbyborna känner förtroende för sin kommun.

Robert Cortinovis, socialchef på Älvsbyns kommun
Anna Lindberg, kommunchef på Älvsbyns kommun