Examensarbete med syfte att undersöka organisationslojalitet och individuella skillnader

Det är två studenter, Lisa Guppy och Carl-Johan Holmberg, som läser Personalvetarprogammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst i Trollhättan som står bakom undersökningen.

“Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan när du vill. Svaren är anonyma och kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer endast att användas i forskningssyfte i form av vårt examensarbete och eventuellt i form av en vetenskaplig artikel” skriver Lisa Guppy.