Brister och arbetet framåt

I samband med den externa granskningen gällande tre barnärendens hantering under perioden 30 september 2020 till 30 mars 2023 uppmärksammandes ett flertal brister bland annat handläggning, beslutsfattande och dokumentation. Avvikelse upprättades och det ledde till en lex Sarah utredning. Älvsbyns kommuns utredning är nu klar och den visar avvikelser som redan var kända och hanterade, identifierar brister i granskningen som inte kan bekräftas eller styrkas exempelvis på grund av brist i dokumentation, och några brister i hanteringen av barnärendena.

Flera av de brister som beskrivs i den externa granskningen är detsamma som redan har konstaterats av Justitieombudsmannen (JO) och i samband med LVU-förhandlingarna. Bristerna har hanterats i verksamheten genom rapportering, utredning och åtgärder enligt bestämmelserna om lex Sarah samt genom egenkontroll.

Brister som inte sedan tidigare varit kända rör bland annat barns delaktighet, avsaknad av rutiner kring beslutsfattande/delegationsordning samt brister avseende nämndens ansvar och skyldighet att noga följa vården för barn och unga som är placerade i familjehem.

– Det här stärker vår bild av situationen. Det har varit en bristfällig dokumentation med olika uppfattningar om händelseförloppet. Här finns det en bild från handläggarna och dokumentationen ger en annan och därför har vi varit tvungna att gå till botten med detta, genom en arbetsrättsligutredning och flera lex Sarah-utredningar, säger Robert Cortinovis, socialchef.

Rapporterna visar att Älvsbyns kommun under en längre tid haft problem med kompetensförsörjning, oerfarna handläggare, många socionomkonsulter, brister i rutiner avseende dokumentation och avsaknad av ett kvalitetsledningssystem är förklaringar till de problem som noterats. Så sent som oktober 2023 beslutade kommunstyrelsen om riktlinje för ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete.

– Riktlinjen för ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete kommer hjälpa oss i vårt arbete framåt. I och med den så förtydligas arbetssätt samt roller och ansvar. För våra medarbetare vill självklart göra ett bra arbete och vi har genom dessa utredningar påbörjat arbetet för att skapa ordning och reda, arbeta rättssäkert och hitta nya rutiner, säger Robert.

Bristerna avseende ansvar och skyldighet att noga följa vården för barn och unga som är placerade i familjehem tas på stort allvar och kommer följas noga framöver.

– Vår främsta drivkraft i allt det här är barnperspektivet. Vi tar del av rapporterna, utvärderar och vidtar åtgärder, så att barn i vår kommun ska få den hjälp och stöd som behövs, berättar Robert.