Älvsbyns kommun kritiseras av JO

I beslutet kritiseras Älvsbyns kommuns bristfälliga dokumentation och agerande i samband med omhändertagandet, samt att kommunen var sen i sitt svar till JO under deras utredning av fallet.

– Åtgärder har redan vidtagits för att rätta till de brister som JO konstaterat avseende brister i dokumentation och agerande vid omhändertagandet, säger Robert Cortinovis, socialchef på Älvsbyns kommun. Här har åtgärder vidtagits i form av kompetenssäkring, individuella utvecklingsplaner och fortsatt utveckling av kommunens kvalitetssäkringsarbete i form av uppdaterade rutiner och riktlinjer. Det har även JO bekräftat i sitt beslut.

Vad det gäller nämndens sena svar till JO under deras handläggning av fallet, så ser kommunen ett behov av att se över ärendehanteringsprocessen och nuvarande delegationsordning. Åtgärder kommer därefter att vidtas.

– Det är beklagligt, men jag är trygg med att vi kommer att åtgärda de brister som JO har pekat på, säger Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande.

JO konstaterar i övrigt att ärendet inte föranleder någon åtgärd eller något ytterligare uttalande från JO.