Allvarliga brister i handläggning av ärenden inom barn och unga

Våren 2023 begär socialutskottets ordförande att ärenden inom barn och unga ska granskas av en extern handläggare. En extern konsult granskar ärendena. Granskningen visar på allvarliga brister i handläggningen. Vissa så grova att det kan röra sig om tjänstefel. Detta kommer Älvsbyns kommun till känna onsdag 9 augusti. I väntan på en arbetsrättslig utredning beslutar socialchefen att fem handläggare stängs av från att handlägga ärenden inom barn och unga från 14 augusti. Avstängningen gäller tills arbetsgivaren kan säkerställa myndighetsutövningen och att handläggarna har den rätta kompetensen.

Ärendena rör beslut enligt Lagen om vård av unga (LVU) och Socialtjänstlagen (SoL). Då den externa utredningen visar att handläggningen har allvarliga brister gör socialutskottets ordförande bedömningen att besluten ska omprövas. På ett extrainsatt möte med socialutskottet 17 augusti beslutar utskottet att besluten om LVU ska upphöra från och med 21 augusti. Två ledamöter i socialutskottet reserverade sig mot beslutet.

Bristerna som identifierades ska betraktas som avvikelser. De kan bli föremål för anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Älvsbyns kommun avser anlita extern kompetens för att utreda avvikelserna.

En samlande utredning kommer sedan att göras av extern part och återredovisas till kommunstyrelsen.