God man, förvaltare och förmyndare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND – en rättsvårdande myndighet

Från 2019-01-01 ingår Älvsbyns kommun tillsammans med Piteå kommun i en gemensam överförmyndarnämnd med Piteå som värdkommun.
Överförmyndarnämnden kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare inom Älvsbyns och Piteås kommun fullgör sina uppdrag på bästa sätt.

VÅRDNADSHAVARE – FÖRMYNDARE

För den som är under 18 år ska finnas förmyndare. För barn är normalt den förälder eller de föräldrar som är vårdnadshavare för barnet också dess förmyndare och förvaltar i den egenskapen barnets egendom.

Om barnets egendom överstiger åtta basbelopp skall förmyndarna redovisa förvaltningen varje år till överförmyndaren. Om ett barn saknar vårdnadshavare skall tingsrätten förordna sådan. Denne blir därmed också barnets förmyndare.

En förmyndare kan entledigas om han eller hon inte längre är lämplig som förmyndare, exempelvis om han eller hon missbrukar eller försummar sitt uppdrag eller kommer på ekonomiskt obestånd. Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare tas upp av tingsrätten i den ort där den underårige har sin hemvist.

GOD MAN – FÖRVALTARE

God man

Godmanskap kan anordnas av rätten om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Den det gäller måste samtycka till åtgärden, om inte hans eller hennes tillstånd hindrar att man inhämtar hans eller hennes mening. Har han eller hon inte samtyckt, krävs läkarintyg eller annan likvärdig utredning om hälsotillståndet.

Ett godmansförordnande inkräktar i princip inte på rättshandlingsförmågan hos den som förordnandet avser. Denne måste normalt ge sitt samtycke till gode mannens åtgärder. Bara om den enskilde är ur stånd att ge uttryck för sin mening eller hans eller hennes mening av annan orsak inte kan inhämtas får gode mannen handla på eget bevåg.

Ansökan om anordnande av godmanskap får göras av:

 • överförmyndare
 • förmyndare
 • den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt 16 år samt av
 • hans eller hennes make eller sambo och
 • närmaste släktingar

Dessa personer och gode mannen får ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

För att förordnas som god man krävs att man är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

En god man har rätt till skäligt arvode för sitt uppdrag. Gode mannen har även rätt till ersättning för utgifter i och för sitt uppdrag. Överförmyndaren bestämmer i vad mån arvodet och kostnadsersättningen skall utgå av den enskildes eller kommunala medel.

Förvaltare

En förvaltare kan utses av rätten för den person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sig eller sin egendom. I första hand ska man dock utse en god man eller se till att personen får hjälp på något annat mindre ingripande sätt.

Förvaltaruppdraget ska anpassas till den enskildes behov och får begränsas till viss egendom, eller viss angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.

Ansökan om anordnande av förvaltarskap får göras av:

 • överförmyndaren
 • förmyndaren
 • den som ansökan avser om hon eller han fyllt 16 år
 • make eller sambo och
 • närmaste släktingar
 • god man

Ansökan om förordnande av förvaltare tas upp av tingsrätten i den ort där den som ska få förvaltare bor. Om denne inte bor i riket tas ansökan upp av Stockholms tingsrätt.

När förvaltare inte behövs längre ska rätten besluta att förvaltarskapet upphör.

För att förordnas som förvaltare krävs att man är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget.

En förvaltare har rätt till skäligt arvode, ersättning för utgifter i och för sitt uppdrag. Överförmyndaren bestämmer i vad mån arvode och kostnadsersättning skall utgå av den enskildes eller kommunens medel.

VILL DU VETA MERA?

Är du intresserad av uppdrag som god man eller förvaltare får du gärna kontakta överförmyndarnämnden i Piteå kommun, 0911-69 60 00, telefontid vardagar 10.00 – 12.00, eller skicka e-post till ofn@pitea.se.

På denna länk hittar du mer information