Vad händer nu efter upptäckten av brister i handläggningen av barn och unga

Socialchefen bedömer att myndighetsutövningen inom barn och unga är säkerställd efter att konsulter tagits in under avstängningen av handläggarna.

Samtidigt fortsätter kommunen arbetet med att utreda vad som hänt och vilka åtgärder som behöver vidtas för att det inte ska upprepas. En arbetsrättslig utredning görs för att klargöra om fel eller försummelse i tjänsten har begåtts eller inte kopplat till myndighetsutövningen.

Tjänstefel är en brottsrubricering enligt Brottsbalken och utreds av åklagare och polis, i händelse av att det upprättas en polisanmälan. Arbetsgivaren utreder således inte huruvida eventuella tjänstefel har begåtts, utan gör endast bedömning utifrån ett disciplinärt ansvar med stöd av kollektivavtalet. Handläggarna är avstängda till dess att den arbetsrättsliga utredningen är klar.

Arbetsgivaren har kontakt med de avstängda handläggarna och kommer ha det under utredningstiden. De har erbjudits stöd av företagshälsovården.

Granskningen av de tre fallen visade på avvikelser enligt Socialtjänstlagen. De upprättade avvikelserna kommer hanteras enligt Lex Sarah-processen av en oberoende utredare.

När den arbetsrättsliga utredningen och hanteringen av avvikelserna är klara görs en utredning som svarar på frågan hur detta kunde hända och vilka åtgärder som Älvsbyns kommun behöver vidta för att det inte ska upprepas.