Vad gäller vid egenvård i förskola, skola och fritidshem?

För allas säkerhet upprättas en plan som kallas egenvårdsplan. Hälso- och sjukvården (det vill säga regionerna) beslutar om en insats som kan utföras som egenvård och ansvarar för att göra en planering med patient, vårdnadshavare och de som ska hjälpa patienten med egenvården (förskolan eller skolan).

Vad är egenvård?

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är egenvård en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient kan utföra själv.

Källa: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Vem ansvarar för planering av egenvård?

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som beslutar att en insats kan utföras som egenvård ansvarar även för att en planering görs när patienten (barnet/eleven):

  • har behov av stöd och hjälp i samband med egenvården,
  • behöver praktisk hjälp av en närstående, socialtjänsten eller någon annan (skolan eller förskolans personal) för att utföra egenvården

Patienten ska delta i planeringen. Planeringen ska även göras i samråd med den eller dem som ska hjälpa patienten med egenvården (skolan eller förskolan).

Källa: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Vilket ansvar har huvudmannen (kommunen) när egenvård utförs i förskola, skola eller fritidshem?

När ett barn är i förskolan, skolan eller fritidshemmet går vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas tillsynsansvar över till huvudmannen, det vill säga kommunen. Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barnet får sina behov tillgodosedda och inte kommer till skada.

När en beslutad egenvårdsinsats ska utföras av förskole-, skol- eller fritidspersonal är huvudmannen utifrån sitt tillsynsansvar ansvarig för att det finns rutiner som säkerställer att egenvårdsinsatsen görs på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken, NJA 1984 s. 764, JO diarienummer 4162-1991 samt JO diarienummer 3360-1994.

Har elevhälsan ansvar för egenvård?

Även om elevhälsans personal deltar i planering och utförande av egenvård, regleras egenvård inte som ett specifikt ansvarsområde för elevhälsan i skollagen. Rektorn beslutar om skolans inre organisation och ansvarar för att fördela resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Källor: 2 kapitlet 10 och 25-28 §§ skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 658.