Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Enligt 5 kap 3 § vattenförvaltningsförordningen ska samrådshandlingarna hållas tillgängliga hos samtliga länsstyrelser och kommuner inom respektive vattendistrikt.

Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november:

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 | Vattenmyndigheterna

Följande handlingar ingår i samrådet för Bottenvikens vattendistrikt:

  • Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 (inklusive bilagor).
  • Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 (inklusive bilaga).
  • Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 2021-2027.
  • Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt 2021-2027.

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).