Samråd om detaljplan för fastigheten Älvsbyn 24:39 och del av Älvsbyn 24:1 på Altuna industriområde

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar att effektivisera planområdets befintliga markanvändning, genom att stickspåret söder om värmeverket tas bort. Detta medför att den tidigare regleringen för stickspåret (godsbangård) ändras till att gälla industriändamål. Byggrätterna blir i och med detta större då en stor del av prickmark (mark som inte får förses med byggnader) i planområdet tas bort. Området som helhet är väl lämpat för industri.Planen upprättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Detaljplan Altuna 2019 samråd
Planbeskrivning detaljplan Altuna samrådshandling

Detaljplanen finns utställd under perioden 2019-09-13 – 2019-10-04 på Miljö- och byggkontoret. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa senast 4 oktober 2019 till: Miljö- och byggkontoret, Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN. Det går också bra att under samrådstiden skicka synpunkter via e-post till kommunen@alvsbyn.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar om planen ges under samrådstiden av Erik Isaksson, samhällsplanerare eller Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef. De nås via kommunens växel på telefon 0929-170 00 eller via e-post till mb@alvsbyn.se